Vedtekter for Norske Økosamfunns Forening (NØF)

Organisasjonsnummer: 994 267 922
Hjemmeside:  www.okosamfunn.no
Post og besøksadresse: Nøf, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO
Epost og hjemmeside med nyhetsbrev :   
Leder i Nøf, Jan Bang:   tel 0047 48129653
Vår konto i miljøbanken Cultura: 1254.05.59390

Vedtekter for: Norske økosamfunns forening (NØF).

1 Formål
Foreningen er en ideell forening med åpent medlemskap. Medlemmene hefter kun ved sitt innskudd i foreningen.

Foreningens formål er å utvikle og tilrettelegge for å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsby og økotun eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting.
N?F skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden.

Eventuelt økonomisk overskudd fra aktivitet skal gå til utvikling av forreningen og tilrettelegging for medlemmnes aktivitet. Foreningen har sitt hovedkontor hos SO i Oslo.

1.1. Visjon
1.1.1 Et økosamfunn er en bæredyktig bosetning, enten i by eller landlige omgivelser, hvor alle deler av tilværelsen er med. Den integrerer menneskelig aktivitet i det naturlige miljø på minst mulig skadelig måte, og medvirker til en sunn utvikling som kan fortsette til ubestemt tid. Økosamfunn respekterer og bevarer kretsløpene i jord, vann, ild og luft på alle nivåer både i naturen og i mennesket. De omfatter alle aspekter ved tilværelsen: fysiske strukturer (jord), infrastruktur (vann), sosiale strukturer (ild) og kultur (luft).

1.1.2 respektere jordelementet og de fysiske strukturer, betyr blant annet å tilstrebe en bioregional, lokal, organisk fødeproduksjon, å bygge økologisk med mest mulige naturlige, giftfrie materialer, å bygge etter livssyklusanalyser, å resirkulere avfall og å ta ansvar for gjenopprettingen av naturen.

1.1.3 respektere vannelementet og infrastrukturen, betyr blant annet å behandle alt vann og utslipp med omhu, å utvikle integrerte, vedvarende energisystemer, optimalisere transport i forhold til energibruk og forurensning og å styrke kommunikasjonsnettet.

1.1.4 respektere ilden, eller de sosiale strukturer, betyr blant annet å skape en lokal beslutningsstruktur hvor alle har en innflytelse på beslutningene, å tilstrebe en bærekraftig, grønn økonomi, å legge vekt på forebyggende og helhetlig helse og å sørge for at en verdibasert undervisning og innsikt skal utvikles.

1.1.5 respektere luftelementet, eller det som har å gjøre med åndelig søken og kultur, vil blant annet si å verdsette kreativitet, kunst og personlig og åndelig utvikling, å skape årstidsfester, gode tradisjoner og kulturell mangfoldighet hvor mennesket kan manifestere sin forbundethet med medmennesker og naturen, å arbeide mot et nytt helhetlig verdensbilde, og å delta i prosessen mot utvikling av fred, kjærlighet og global bevissthet.

1.1.6 I videre forstand handler økosamfunnsvisjonen om å utvikle positive nabolag og utviklingsfellesskap med en økologisk forankring i eksisterende bygder, byer eller bydeler. Økosamfunnstanken handler dermed om å på ulike måter arbeide for å virkeliggjøre de idealene som ble uttrykt i Lokal Agenda 21 vedtatt på FN’s konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. NØF er basert på erkjennelsen av at alle mennesker og alt liv henger sammen. Vi ærer jorden, mennesket og alt liv som hellig i sitt mangfold.
2 Foreningens oppgaver
Foreningen søker å nå sitt mål gjennom følgende oppgaver:
– rekrutering av medlemmer med en allsidig og god kompetanse innen vårt virksomhetsområde.
– dialog og høring innen felter som berører vårt formål.

3 Medlemskap
Som medlemmer opptas enkeltpersoner og organisasjoner som støtter formålet.
4 Årsmøte
Foreningen avholder årsmøte en gang hvert år. Mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre på minst fem styremedlemmer, minst 3 vara , som er valgt på årsmøte.Det skal føres protokoll fra årsmøte.
Alle vedtak på årsmøtet, fattes med simpelt flertall.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmene.
Innkallingen til årsmøtet skal sendes medlemmene skriftlig minst fire (4) uker før årsmøtet. Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer, skal være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet skal sendes medlemmene minst to uker før årsmøtet og inneholde:
? 1. Styrets forslag til regnskap for foregående år.
? 2 Styrets forslag til årsberetning for foregående år.
? 3 Innkomne forslag og styrets innstilling til disse.
? 4 Styrets forslag til virksomhetsplan for kommende periode.
? 5 Styrets forslag til budsjett for kommende periode.
?

Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Innkomne forslag.
6. Drøfting og ev fastsettelse av kontingent.
7. Arbeidsplan for kommende år
8. Budsjett for kommende periode.
9. Valg
Valg av styre med varamedlemmer.
Andre valg.
5 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller når mer enn halvparten av medlemmene krever det. Innkallingsfrister og frister for innsending av sakspapirer gjelder som for ordinært årsmøte. Det må være minst en måned mellom årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er årsaken til møtet.

6 Styret
Årsmøte velger leder og øvrige styre med minst tre varamedlemmer.
Styre konstitueres med sekretær, nestleder og kasserer.
7 Styrets oppgaver
Styre leder forenigen mellom årsmøtene.
Leder innkaller styre og vara til styremøter.
Sekretær fører protokoll som godkjennes av de tilstedværende fra møte.
Kasserer fører regnskap, krever inn kontingent og har progura for betaling av regninger.
Nestleder deltar i arbeidsutvalget sammen med leder og sekretær.
Styre forbereder saker til årsmøte.
Styre setter ned grupper og utvalg gjennom året som rapporterer til styret.
Styre godkjenner lokallagsvedtekter.
8 Organisasjonsledd
Årsmøte er foreningnens høyeste organ og årsmøte velger styre.
Styre setter ned grupper og utvalg gjennom året som rapporterer til styret innen sitt mandat.
Styre godkjenner lokalagsvedtekter. Lokallag lages for kommuner og fylker. Nye lokallag opptas på årsmøte og saken forberedes som innkomne forslag.
9 Oppløsning
Ved eventuell oppløsning av foreningen skal årsmøte overføre eventuelt innestående midler til en forening med et lignende formål, fastsatt av årsmøte som oppløste foreningen.
10 Endring av vedtektene.
Vedtektsendrigner behandles som innkomne forslag under årsmøte og krever 60 prosent tilsluttning for å bli vedtatt. Vedtektene skal merkes med dato for endringsvedtak.
Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøte: 5.3.09 og endret på årsmøte 6.6.2013.

__________________________________________________________________