Informasjon på denne siden skal oppdateres, men jeg trenger din hjelp til dette.

Send oss din kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av ditt initiativ så legger vi deg til i det norske nettverket. Hensikten med nettverket er å dele kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden.

Ta en nærmere titt på 10 Økosamfunn på 10 år i Norge rapporten.
Last ned en oppdatert listeNorske økosamfunn 2017
Download the overview of Norwegian Sustainable communities: GEN-list-autumn-2014

Norske økosamfunn under oppbygging

Hurdalsjøen Økologiske Landsby 

Vår visjon er – et liv med tid til livet «I økolandsbyen vil vi skape et unikt fellesskap som inspirerer til kreativ livsutfoldelse og en inkluderende livsholdning. Vi skal være et kraftsenter og inspirasjonskilde til økt bevissthet og en mere bærekraftig livsstil.» www.hurdalecovillage.no Telefon: 97 97 93 27

Gaia Senter i Alvdal

For mer informasjon se nettsidene til Gaia Senter eller Facebook siden Gaia Helse.

Gaiasenter – for livskvalitet, helse og miljø er lokalisert på Follheim i Alvdal. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til Tronfjell, Savalen og Rondane.

Her vil det holdes kurs og konferanser av interne og eksterne foredragsholdere. Det er også mulig å leie våre kurslokaler inklusive overnatting. Det vil være rehabilitering og avkobling med nærhet til naturen. Det er mulig å leie kurslokaler hos oss eller leie hytter for overnatting. Kurs og konferanser vil også arrangeres andre steder i landet, med kursholdere fra Gaia senteret.

Flere helger gjennom året er vi åpent hus, slik at interessenter kan komme på besøk. Gjennom helgen kan de få omvisning på stedet og hygge seg sammen med oss Gaianere – som vi askjeeiere liker å kalle oss.

Storbuan Økosamfunn

Livsglede, natur og samspill på Storbuan!

Vi er på Facebook: https://www.facebook.com/Storbuan?pnref=lhc
og du finner mer informasjon her: storbuanokosamfunn.com
Epost:

Økosamfunn under etablering beliggende på Storbuan gård i Meldal kommune, Sør Trøndelag. Vi søker først og fremst kontakt med mennesker som vil være med i etableringsfasen av økosamfunnet, men også med mennesker som vil delta på sikt eller bo på gården i perioder. Storbuan er en gård med 120 dekar innmark, skog, beiterett og mange bygninger. Gården ligger sørvendt og fritt til ved Buvatnet.

Observatoriet Permakulturgård

Observatoriet er en gammel gård (som heter Toemte) og som har vært i Videnskapsakademiets eie helt siden 1906. Gården har blitt brukt til undervisning for biologistudenter og til forskning. Et av de første steder i Norge hvor det ble forsket på Nordlyset, var nettopp her. Dette er en gård med mye spennende historie. Vi inviterer folk til å ta del i utviklingen og planleggingen av vårt permakulturprosjekt her på gården. Vi har en intensjon om å skape et levende fellesskap av mennesker som bor og jobber her, med stor fokus på økologi og permakultur. Observatoriet vil bli et senter hvor vi observerer og studerer naturens prosesser for å lage helhetlige og bærekraftige systemer for jordbruk, med inspirasjon fra naturens økosystemer.

Ta en nærmere titt her: www.observatory-permaculturefarm.com

Camphill

Camphill Landsbystiftelse består i dag av 6 steder. På disse stedene bor det 130 landsbyboere, 50 praktikanter og 98 medarbeidere. I tillegg har vi 60 eksternt ansatte som hovedsakelig jobber som verkstedsledere, regnskapsansvarlige, administratorer og i noen tilfeller hjelpere for de beboerne som har ekstra behov for bistand. Les mer om Camphill

Camphill i Norge:
HogganvikJøssåsenRotvollSolborgVallersund GårdVidaråsenFRAMskolen.

«Terra Libera Økogrend stiftes på Skaarbu gård i Holmestrand, Vestfold. Viktig for oss er:

  • Økologisk livsstil, som betyr å leve i balanse med naturen, med lokale kretsløp, basert på bærekraftige løsninger.
  • Utvikle miljøvennlige og kulturelle aktiviteter som bidrar til et levende og rikt lokalmiljø. Vi vil tilrettelegge for virksomheter og aktiviteter som bygger på Terra Liberas vedtekter.
  • Dialog med Skaarbu gård angående matproduksjon (kortreist mat) og landskapsforming.

Vi ønsker å skape en levende grend hvor økologi og bevissthet om natur, kultur og fellesskap står sentralt. Vi ønsker å bygge selvstendige bolighus som knyttes sammen gjennom vår felles visjon og målsetning. Skaarbu gård har stilt til disposisjon et område på ca 200 daa for å realisere denne ideen. Gården drives av Gustav Koot og Danielle van der Ven og har biodynamisk drift med integrert omsorgsarbeid.» (fra nettsiden http://terra-libera.no/ ) Facebook side: http://www.facebook.com/groups/terral De har åpne dager i ny og ne. Sjekk facebook siden og nettsiden deres for mer informasjon.

Bergen Økologiske Landsby

Vi i Bergen Økologiske Landsby bygger en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever et enkelt liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling og rettferdig fordeling. bergenokologiskelandsby.no

Eide Økogrend

Eide økogrend er et initiativ til å skape ny aktivitet og en ny fremtid for bygden Eide i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Målsettingen er å skape nytt næringsgrunnlag og ny busetting innenfor rammer og prinsipp av en økogrend/økolandsby. Gjennom etableringen av ulike aktiviteter vil en skape tilstrekkelig livsgrunnlag og mulighet for ny bosetting.

Planlegging har pågått i mer enn 10 år og det er nå utarbeidet en strategi- og tiltaksplan for prosjektet. Det har vært tett samarbeid med kommunen i utvikling av planene. Reguleringsplanen forventes behandlet første halvdel av 2016

Planer omfatter et nedlagt gårdsbruk sentralt plassert i bygden med tilgang til sjø og vann og flott natur. Det forventes å legge til rette for rundt 15 nye boenheter i første omgang.

Beliggenhet er på Vestlandet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Ca. 3 timer fra Bergen og 1 time og 20 min fra Førde.

Kontakt: Magnar Eide Tel. 918 47 605

eideeco.no og  facebook.com/eideeco

Økosamfunn under planlegging

Natursamfunn

Se nettsiden: natursamfunn.no

Dette er en portal for deg som søker et nytt levesett i harmoni med naturen. Nettstedet er ment å gi en grunnleggende innføring i hva et Natursamfunn er, inspirere og motivere andre til å leve annerledes, formidle informasjon og praktisk kunnskap, og skape et nettverk av mennesker som samarbeider mot et felles mål. Vår oversikt over økolandsbyer, økotun, økogrender o.l. som allerede er under etablering og oppbygging her til lands: http://www.natursamfunn.no/index.php?okonorge

Vanaheim Natursamfunn

Vanaheim er et helhetlig og eventyrlig natursamfunn som legger stor vekt på selvforsyning, kreativitet, høyere forståelse, barn og utvikling, bærekraftighet og sunnhet, alt i harmoni med naturen og hverandre. Vi er en modell som bidrar med og inspirerer verden til positive forandringer, ved å leve som et eksempel, forske på nye/gode løsninger og formidle nyttig informasjon.

Vanaheim Natursamfunn er det første natursamfunn-pionèrprosjektet i Norge. Vi holder til i Møre og Romsdal, blant fjell og fjorder. Vår struktur baserer seg først og fremst på klustere av større familiehager forankret i permakultur, og økologisk bygging som føyer seg harmonisk inn i landskapet. Vi ønsker også å bygge opp et fellesområde med verksteder, forsamlingssted, gjesteboliger og dyrkingsområder. Fokuset på dypøkologi og historisk forankring er en del av vårt særpreg.

Nesjar økolandsby

— Er under planlegging —

Beskrivelse: Nesjar økolandsby på Nesja gard er eit regulert boligområde, solrikt og naturskjønt beliggande ved, og med utsikt over Slidrefjorden og Jotunheimen. Nesja gard skal leggast om til økologisk drift. Økolandsbyens bebuarar vil kunne ha eigne parsellar for dyrking av ønska vekster, og / eller delta i dyrking, drift og foredling av bær, grønnsaker og kjøtt frå garden, samt nærliggande skog og fjellområder. Garden vil ha hestar, sau og kjøttkveg. Kort gangveg til skule, barnehage, butikk, buss, båt, fjell, skog og vatn.

Historikk: Nesja gard er ein gammal gard med store, eldre hus, beliggande i eit tradisjonsrikt landbruksområde, der høgde over havet og stor avstand til industrijordbruket gir gode naturgitte forutsetningar for dyrking av rein mat. Med vatn, skog og fjell som næraste naboar gir området dei beste forutsetningar for «barefoot living»

Størrelse: Nesjar økolandsby har regulerte boligområder. Nesja gard har 130da. fulldyrka jord, ca.40da. beite, 800da skog, Halvorstølen (seter) i Vestfjellet med tradisjonsrik bebyggelse og ca.15da. dyrka jord. Beite / bruksrett i V.Slidre statsalmenning på ca 200.000da. med jakt og fiskerettigheiter i fjell og vatn.

Stad: Nesja ligg i Valdres, midt i Sør-Norge, med avstandar: ca. 200km til Oslo, 300km til Bergen, 300km til Trondheim.
Kontaktinfo: Øyvind Nesja, Tyinvegen 1999, N-2966, Slidre. Tlf: 952 05 130 Mail:

Nettside kommer etterhvert.

Asgård Økoverk i Rogaland

En gruppe I oppbygging, ikke langt fra Stavanger.
Kontakt:
Jean Paul Maire
Sandskjellveien 34
4310 Hommersåk

Tel: 0047 98185269

Økogrend Sørum

Vil du bo i en økogrend? Vi planlegger Norges mest fremtidsrettede boligområde i naturskjønne omgivelser ved Glomma, 4 mil fra Oslo med tog i nærheten. Adresse: Vi jobber med å etablere et boligfelt med 25-30 boenheter bygget på økologisk bærekraftige prinsipper i Sørum kommune i Akershus. Kristian Wølner – Facebook side: http://www.facebook.com/okogrenda

Grønn Grend Hurum

Startet opp i januar 2014, og forening ble stiftet i februar 2015. Vi består av 7 familier som sammen ønsker å etablere en økogrend på Hurum.

Pr. i dag har vi ikke ervervet noen eiendom, men jobber for tiden tett opp mot to grunneiere som har vist stor interesse for våres prosjekt.

Grønn grend Hurum skal være et medmenneskelig bosted i økologisk balanse, politisk og religiøst uavhengig. Grunnprinsippene skal være tuftet på bevisst fellesskap (sosialt, kulturelt og arbeidsmessig), omsorg for hverandre og andre, kretsløpsløsninger, økologisk landbruk/permakultur med en viss grad av selvforsyning. Å bidra til lokal næringsutvikling og integrering i lokalsamfunnet er viktig. Våre hus skal ha aktivhus standard.
Ta kontakt med oss på for mer informasjon så skal jeg videreformidle kontakten.

Foreningen Jordhjelperne

jobber for å realisere et lite boligprosjekt bygget på økologiske og sosiale prinsipper. Vi ønsker å etablere oss i Østfold eller Akershus og er fortsatt på leting etter den rette eiendommen.

Vi er en gruppe på fem voksne og to barn som ønsker å skape et sted der vi kan leve i harmoni med hverandre og med omgivelsene våre, et sted der vi kan eksperimentere, inspirere og dele kunnskap. Vi skal legge til rette for stor grad av selvforsynthet, lavteknologiske kretsløpsløsninger og gro etter permakulturprinsipper.

Vi har jobbet med prosjektet i flere år og stiftet Foreningen Jordhjelperne i februar 2015. Ta gjerne kontakt på  eller ring styreleder Lotte Mofoss: 93247801.

Naturfelleskapet i Eidsfoss

Vi er en gruppe som er igang med å skape vårt drømmebosted, inspirert av grønne fellesskap, økolandsbyer og natursamfunn. Sentralt i fellesskapet er samarbeid med naturen. Se også naturfellesskap innlegget Og https://www.facebook.com/naturfelleskapet

Fyresdal Økolandsby

Jeg er ett spennende økoprosjekt på Foldsæ i Fyresdal ,som ønsker så veldig å bli en realitet!! Facebook side: http://www.facebook.com/trommereisen

Hegli gårds fellesskap.

Adresse: Hegli gård, Engervn.33A, 2030 Nannestad. Økologisk melkeproduksjon med ca 15 kuer. Gården som pedagogisk ressurs for alle elever ved Nannestad ungdomsskole, dvs alltid hele eller halve klasser på gården. For å se og høre mer om gården se innlegget: https://okosamfunn.no/hegli-gard-arsmote/ Sidsel S. Sandberg.

Potensial økosamfunn i planlegging. I skrivende stund en besøksgård tilknyttet en lokal skole, litt nord for Oslo. Kontakt: Sidsel Sandberg .

Jensstad gard.

Adresse: Jensstad gard, 2430 JORDET Økosamfunn prosjekt på gård i Trysil.

SOFIEville – visdomsbyen

Inspirert av Auroville, Tamil Nado, India Under planlegging. Ann Elsie Morger.

SOFIEville (visdomslandsbyen), internasjonal, spirituell økolandsby i Norge. Vi ser at dagens samfunn i hovedsak er bygd på å konkurrere og forbruke. Vi ønsker en samfunnsmodell som bygger på å tolerere og skape. Vi ser for oss et sted som er dynamisk, som syder av et godt fellesskap og mangfold, hvor ingen faller utenfor; bestående av glede, kjærlighet, arbeid, ro, musikk, dans, gode lukter, god økologisk mat, skjønnhet, god helse og med rom for dialog og meningsutveksling.

Vi ønsker å skape et SOFIEville der vi kan ta ut det beste av oss selv som menneske; kvinne, mann, barn, ungdom, familiemedlem, arbeidskollega og venn. Vi ønsker oss et fellesskap der vi alle kan videreutvikle oss, faglig, personlig og spirituelt.

Vi ønsker å gi dyr og planter de beste vilkår slik at de også kan utvikle seg til sitt beste i pakt med naturen.

Vi ønsker å dyrke jorda økologisk/biodynamisk og omforedle produktene til sunn, god næringsrik mat, slik at vi blir sjølberget, og evt. leverer til lokalsamfunnet, LOCAL FOOD.

Vi ønsker å ta i bruk permakultur for gjenbruk og gjenvinning. Vi ser på oss selv som ansvarlig for eget liv og helse. Men vet at vi alle i perioder vil kunne trenge andre og hverandre på spesielle måter. Innenfor helse ønsker vi å ta i bruk metoder vi besitter i dag og videreutvikle dem slik at vi blir mest mulig sjølberget.

Vi ønsker mange profesjoner , slik at vi kan utfylle hverandre.

Vi ønsker også at SOFIEville skal være økonomisk bærekraftig.

Vi ønsker å være en modell, som kan vise at denne måten å leve på fører til at folk er friskere og lever lengre.

Vi ønsker også å drive et behandlingstilbud, hvor de som kommer til oss, vil kunne delta i vår levemåte og få tilbud om alternative behandlingsformer, kombinert med tradisjonell medisin. Denne delen vil vi koble opp til forskning.

Vi ønsker også å ha et nært samarbeid med folket i kommunen/fylket vi etablerer oss i.

Vi ønsker å vise at denne måten å leve på gir et mindre ”footprint” enn det hvert menneske etterlater seg i det samfunnet vi lever i dag. Slik vil vi ta vårt ansvar for å ta vare på MODER JORD.

ORGANISERINGEN: Vi vil bruke en ORGANISK organisasjonsform. Det vil si at veien blir til mens vi går.” Organisasjonen vil hele tiden være i utvikling ut fra hva som er behovet til en hver tid ”her og nå.” Vi ønsker ikke en byråkratisk hierarkisk modell. Vi vil skape i nuet uti fra ærlighet i pakt med naturen. Det betyr at vi fremover er et interimstyre, som kan suppleres underveis.

Styringsgruppemedlemmer ser vi på som SOFIEvilles Venner, som kan komme med innspill underveis. Interimstyret er selvoppnevnt, og vil fungere som et styre til SOFIEville er etablert.

BOFORM/ØKONOMI: Dette skal diskuteres videre.

Innlegg med video: Presentasjon av Auroville i india

Rogaland Økologiske

En facebook gruppe som heter Rogaland Økologiske er blitt opprettet: https://www.facebook.com/groups/372443022885855/

Facebook Community for NØF

http://www.facebook.com/pages/Norske-%C3%98kosamfunns-forening-N%C3%98F/267000740040172

Facebook Community for  Spirituell Økolandsby /Permakultur i Norge

http://www.facebook.com/groups/permakulturnorge/

Økologiske gårder, kurssteder og annet av interesse

Alvastien Telste

Permakultur gard som driver med turisme, kursvirksomhet og utsalg.
Her tilbys unike overnattingsmuligheter og spennende, naturnære opplevelser i vill fjordnatur.

Gausdal Friskehus

Se nettsiden: Gausdal Friskehus

Øvre Sukke Gård

Nettside: Øvre Sukke Gård
Facebook: Øvre Sukke Gård.
Vi flyttet fra Bærum til Øvre Sukke Gård i august 2012. Gården var den første vi fant på FINN.no da tanken om  småbruk og flytting fra Bærum dukket opp. Gården fant oss! Vi har ikke angret et sekund. Her har vi alt vi ønsker oss. Vi har tilsammen 5 flotte gutter. 3 av de bor her annen hver uke og 2 kommer gjerne på besøk.

Aktiviteter på gården:  Jevnlig program, kafe, mindfullnesskurs, yoga. De har også lokaler til leie. Seminar: Walk and talk. Se media: sukkegard.no/about

Holt Gård 

Holt Gård nettside
Holt Gård og Bryggerhuset facebook side
Åpen gård hver søndag kl 13-16.
Kor på Holt. Bondegårdsferie og overnatting på Holt Gård. Andelslandbruk på Holt Gård. Gårdsbesøk for eldre. M.m
Holt Gård, Grøumveien 229, 3176 Undrumsdal.

Herligheten Kurs Gård

– Informasjon og nettside kommer etterhvert –

Gården ligger i Søndre Langeli, Langeliveien 68, 3089 Holmestrand.
Ta kontakt med oss på for mer informasjon så skal jeg videreformidle kontakten.

Kolonihage på Landet

«Veien til et sunt liv… starter med grønne omgivelser og sunn mat.» Fra nettsiden: «Et steinkast fra Præstvegen og Prøysenstua, velkjent gjennom Ringsakers store forfattersønn, Alf Prøysen, ligger en 24 mål tomt grunneierne Kari Hanne og Fridthjof Tokstad Platou har store planer for.  Husmannsplassen Øvre Harstad blir snart bygd ut til en kolonihage med ti fritidsboliger og økohager.» Les mer om dette prosjektet på nettsiden:  Kolonihage på landet

Økologisk gård i Finnmark

Økologisk forsøksgård i Finnmark. Kontakt: .

Bjørnebruket

Bjørnebruket ligg mellom Øystese og Fyksesund i Kvam herad, langs Hardangerfjorden og med Folgefonna i utsynet. Økologisk, kortreist, mangfold, nærhet til naturen. The more Loving you are, the more intelligent you become. Be in your Heart and Live your Dreams. http://www.bjornebruket.no/

Andre organisasjoner og foreninger

WWOOF Norway

World Wide opportunities on Organic Farms – WWOOF.

Nettsiden i Norge: WWOOF Norway
Den internasjonale nettsiden: WWOOF International

«Welcome to WWOOF Norway WWOOF is an exchange program, started in 1971. In return for volunteer help, WWOOF hosts offer food, accomodation and opportunities to learn about organic lifestyles. WWOOF organizations link people who want to volunteer on organic farms or smallholdings, with people who are looking for volunteer help.» (Tekst fra WWOOF nettsiden.)

Norsk Seterkultur

Organisasjonen ynskjer å:

  • Marknadsføre setra som ein positiv del av norsk jordbruk
  • Arbeide for å styrke medlemmene sin kompetanse
  • Synleggjere kvinna si rolle innanfor seterkulturen
  • Aktivt påverke det offentlege rammeverket knytt til næringsdrift på setra
  • Medverke til samarbeid om sal og marknadsføring av produkt/tenester frå setra
  • Støtte opp om rekruttering
  • Gje ut medlemsbladet Seterbrukaren og vil vurdere andre former for kunnskapsformidling og informasjonsarbeid

Fortidsminne Foreningen

Fortidsminneforeningen er den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminne-vernet.