Nyhetsbrev no. 2. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Post og besøksadresse:  c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

Nyhetsbrev 2 Januar 2012

Velkommen til det andre nyhetsbrevet fra Norsk Økosamfunns forening. Siden det første nyhetsbrevet og vårt første åpent møte in oktober i fjor har vi hatt mange påmeldte medlemmer og prosjekter. Det er klart at det er både interesse og behov for økosamfunnstiltak, og det er spennende å oppleve dette. Vi gleder oss veldig til neste åpent møte i februar, hvor vi tar opp konkrete tiltak, planlegger dette året og skaper arbeidsgrupper som kan ta seg av noen av de oppgavene vi vil få i gang.

Nyhetsbrevet er i denne fasen av foreningens vekst kanskje en av de viktigste kontaktflater og vi håper at dere lesere vil bruke det til å delta i prosjekter, både her i Norge og i utlandet. Forslag til innhold og hjelp med samling, redigering og layout av nyhetsbrevet tas imot med stor glede!

Vennlig hilsen og god lesing, Jan Bang.

Innhold

Kan økolandsbyer skape et bærekraftig samfunn?

EDE – Ecovillage Design Education

Prosjekter i Norge

Vanaheim Natursamfunn

Etablering av økolandsby i Ytre Sogn.

Seminar om Økosamfunn i Norge

Økogrend Sørum

Kurs i utlandet

Ecovillage training

Sieben Linden vocational training courses

Tribadur Youth in Action ecovillage in Portugal

Nordisk Ministerråds bæredygtigheds-konference i Umeå 2013

Grundtvig grants for the Global Ecovillage Network Europe Conference

Auroville Ecovillage in India

Deep Democracy Foundation

Medlemssaker:

Åpent Møte 8. februar

Burte årsmøte være en helg?

Informasjon og resurs bank

Skal medlemslisten være åpen for alle eller ikke?

Spalte med ytelser og behov, byttering

EV volunteers

Kan økolandsbyer skape et bærekraftig samfunn?

Hanne Gustavsen

Kan økolandsbyer bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn? Parallelt med økt internasjonalt engasjement og samarbeid i kampen mot klimaendringer og andre miljø-ødeleggelser representerer lokale grasrotbevegelser alternative måter å utkjempe miljøkampen på. I mange land har et slikt engasjement resultert i opprettelsen av små økolandsbyer hvor innbyggerne selv har tatt drastiske skritt ved å endre sin livsstil og levestandard for å leve mer i overensstemmelse med naturen. Mens utstrekningen av slike samfunn fremdeles er forholdsvis liten finnes det flere teoretikere som hevder at økt satsning på lokale småsamfunn er viktig for å fremme bærekraftighet og mer miljøbevisste innbyggere. Økolandsbyer kan sees som et eksempel på et slikt lokalsamfunn.

Hvorvidt de kan bidra til en positiv samfunnsendring eller ikke vil avhenge av flere faktorer. Delvis er det viktig at beboernes egen miljøbelastning internt er vesentlig lavere enn i gjennomsnittsbefolkningen for øvrig, og at de er dynamiske samfunn hvor medlemmene kan utvikle seg som miljøbevisste borgere. I tillegg er det også viktig at man forsøker å påvirke det øvrige samfunn, både vanlige mennesker og politikere til å foreta valg som er i tråd med miljøvennlige prinsipper.

Bakgrunnen for denne master-oppgaven er en påstand om at vårt totale forbruk av varer og tjenester i vestlige land er nødt til å reduseres drastisk hvis vi skal ha mulighet til å unngå store klimaendringer og miljøkatastrofer i fremtiden.

Gjennom semi-strukturerte intervjuer med noen av innbyggerne i Økosamfunnet Dyssekilde har jeg forsøkt å finne ut om-, og hvordan de føler det å bo i dette samfunnet har påvirket deres forbruksvaner. Spørsmålene har vært åpne, men jeg har likevel tatt utgangspunkt i noen hypoteser. Det ser ut til at landsbyens fysiske kontekst og infrastruktur, den formelle og uformelle sosiale organiseringen og det å være delvis selvforsynt, fremmer redusert materielt forbruk, og økt økologisk bevissthet hos innbyggerne, men dog i forskjellig grad. Hos noen har det hatt en større effekt, hos andre nesten ingen effekt. Endringene kan heller ikke beskrives som radikale da informantene gav klart uttrykk for at deres forbruksvaner slett ikke var optimale til tross for at de bodde på en slik plass.

Det er likevel interessant at slike endringer kan skje uten bruk av autoritært reglement som legger begrensninger på innbyggernes frie vilje. Kanskje er det nettopp fraværet av regler som fører til at flere av informantene syntes å være fornøyd med det den innsatsen de faktisk gjør, i stedet for å ha dårlig samvittighet for alt de ikke gjør “rett”. Hvis man konstant går rundt med en slik dårlig samvittighet kan det å bo i et slikt samfunn bli slitsomt over tid, og kanskje vil man til slutt velge å flytte bort. Det vil i et slikt samfunn trolig alltid være et skille mellom de som syntes den innsatsen man gjør er tilstrekkelig, og de som ønsker at man kunne gjøre mye mer. Velger landsbyen å kommunisere hvor konvensjonelt man kan leve, selv i et økosamfunn, kan trolig dette ha en bred appell, og føre til at flere ønsker å bosette seg på en slik plass, men da risikerer man også at disse landsbyene på sikt mister sin egenart som et reelt alternativ til den livsstilen som de i utgangspunktet var kritiske til.

Økolandsbybevegelsen vil trolig ikke revolusjonere dagens samfunn, og en fremtidig verden organisert i små bærekraftige og selvstendige fellesskap som dette forblir kanskje en utopisk drøm. Likevel mener jeg at politikere og andre beslutningstakere i det øvrige samfunn kan lære noe av økolandsbyer om hva slags type kontekst og mekanismer som kan hjelpe flere mennesker til å realisere sitt potensial som miljøbevisste innbyggere. Økolandsbyer kan også inspirere individer og organisasjoner til å handle direkte gjennom sin livsstil.

Man kan få til mye også i allerede eksisterende nabolag hvis noen av innbyggerne der tar initiativ og forsøker å starte opp lokale miljøtiltak. Dette har blant annet Transition Town bevegelsen demonstrert. På bakgrunn av denne oppgaven vil jeg oppfordre nasjonale og lokale myndigheter til å samarbeide med-, og støtte økolandsbyene for det arbeidet de gjør på grasrotnivå. Jeg mener også at de bør bevilge økonomisk støtte øremerket landsbyenes arbeid med å inspirere og påvirke det øvrige samfunn.

Utdraget er tatt fra: ”Økolandsbyers effekt på innbyggernes forbruksvaner, økologiske bevissthet og øvrige samfunnsengasjement.”  Masteroppgave ved instituttet for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, skrevet av Hanne Gustavsen i mai 2011. Red.

EDE – Ecovillage Design Education

Af Poul Erik Pedersen, med bidrag fra Jan Martin Bang.

I løbet af tre korte sommerdage, den 28. juni til 1. juli 2011, mødtes godt tredive aktive miljøfolk fra hele verden på et dansk seminar, der kan vise sig at få skelsættende betydning for den skandinaviske miljøbevægelse.

Siden ’80erne har Gaia bevægelsen arbejdet på at udvikle internationale kurser og uddannelser i regi af GEN (Global Ecovillage Network). Dette arbejde har bl.a. udmøntet sig i formuleringen af ‘EDE’ – Ecovillage Design Education – baseret på 4 ugers kurser med et meget omfattende og kompetent curriculum, som nu også er FN-akkrediteret.

EDE-kurserne er struktureret omkring fire forskellige ‘Nøgler’: Økonomi. Økologi. Det Sociale (gruppedynamikker, konfliktløsning, etc.). Samt ‘Verdenssyn’ der favner emner som etik, værdier, verdensopfattelser og personlige livsholdninger. I Gaia-bevægelsens tilgang har permakultur især været knyttet til Den Økologiske Nøgle, men som det trænede øje vil se, har vi faktisk ‘aktier’ i forhold til lidt af det hele…

På mødet i Danmark blev der indgået aftale om at planlægge for afholdelsen af det første skandinaviske EDE indenfor de kommende år. Såvel den norske som den danske permakultur forening var repræsenteret på mødet, hvor vi (Jan Bang og Poul Erik) gav tilsagn om at mobilisere undervisningskræfter til EDE’en, i det omfang det er os muligt.

Kompetenceniveauet i dette miljø er desuden meget højt: Blandt oplægsholderne på det omtalte seminar var den australske permakultur pioner Max Lindegger, Thomas Harttung fra Årstiderne, Ditlev Nissen fra LØS, Declan Kennedy fra Det Europæiske Permaculture Council, Niels Johan Juhl-Nielsen fra Omstilling Danmark, May East og Giovanni Ciarlo fra Gaia Education, Hildur & Ross Jackson (arrangører, Gaia Trust), og deltagerne omfattede et bredt udsnit af den danske og internationale Miljø- og Økolandsby-bevægelse, inkl. Findhorn, Sieben Linden, ZEGG, m.fl.

Der er foreløbigt planlagt en række møder og nyhedsbreve i 2012, som skal afdække efterspørgsel og ønsker for en skandinavisk EDE. Dette sker p.t. i et tvær-skandinavisk samarbejde, hvor den Norske Økosamfunns Forening har påtaget sig en fremtrædende rolle. Vi håber, at det første EDE kan afholdes i 2013.

Hjemmesider: Se bl.a. www.gaiaeducation.org

Prosjekter i Norge

Vanaheim Natursamfunn

Vi har opprettet en nettside som heter www.natursamfunn.no , en inspirasjons- og kommunikasjonsportal som representerer det som er ment til å være en paraplyorganisasjon for flere Natursamfunn- prosjekter.

Natursamfunn er et nytt begrep som representerer et fremtidsrettet og bærekraftig levesett i harmoni med naturen. Å leve med naturen betyr ikke nødvendigvis å gå tilbake i tid eller å leve på en gammeldags måte, men å leve fremtidsrettet betyr heller ikke nødvendigvis å adoptere og skape en «sci-fi»-framtid hvor vi finner oss selv til å være enda mer fremmedgjorte ovenfor naturen. Naturen er vår kilde, som vi alle springer ut fra, og fremtiden er ikke å kutte forbindelsen med kilden eller å kjempe mot den, men å leve med den.

Vårt spesifikke prosjekt heter til dags dato Vanaheim Natursamfunn. Vanaheim er et helhetlig og eventyrlig natursamfunn som legger stor vekt på selvforsyning, skjønnhet, høyere forståelse, barn og utvikling, bærekraftighet og sunnhet, alt i harmoni med naturen og hverandre. Vi er en modell som bidrar med og inspirerer verden til positive forandringer, ved å leve som et eksempel, forske på alternative løsninger og formidle nyttig informasjon.

Kontaktinfo:

Nettside: www.natursamfunn.no
Mail:
Tlf: 48077021

Etablering av økolandsby i Ytre Sogn.

Planer omfatter eiendommer og et nedlagt småbruk på Eide samt del av øyen Skorpa i Ytre Sogn. Foreløpig arbeides det ut fra en tanke om etablering av et «Inn på tunet» tilbud (http://www.innpaatunet.no/ )med økolandsbyen som ramme. Andre modeller kan også være aktuelle.

En viktig del av tanken bak det hele er at prosjektet skal være med å skape ny aktivitet på Eide som i dag trues av avfolkning. Det har vært meget positive møter med kommune og fylkesmannen. Det samarbeides med kommune om støtte til prosjektet. Det arbeides nå for å få satt i gang arbeid med mulighetsanalyse og utarbeiding av reguleringsplan for området.

Interesserte kan ta kontakt på tlf 918 47 605 eller

Seminar om Økosamfunn i Norge

En arbeidsgruppe forbereder et seminar til høsten 2012 på Hurdalssjøen Hotell.

De vil gjerne få med noen internasjonale kapasiteter, og hovedfokus vil være:

å få konkrete prosjekter i gang
å invitere nasjonale samarbeidspartnere som kan ha en viktig rolle i forhold til den praktiske gjennomføringen
å få med viktige aktører innen politikk og finans og
og selvfølgelig, viktigst av alt, å få med GRASSROTA i Norge/skandinavia.

Målet er at dette skal bli et slags startsskudd for et økolandsbymomentum i

Norge. Vi skal prøve å ha mere konkret til neste nummer.

Kontaktpersoner er Randi Gjerdrum ( ) og Simen Torp ( )

Økogrend Sørum

Vi ønsker å etablere et boligområde med 20-30 boenheter. I utformingen av boligfeltet vil vi ta hensyn til eksisterende bebyggelse på området, arealutnyttelse og økologisk bærekraft. Vi ønsker å benytte det nyeste og beste av miljøvennlig teknologi og materialer når byggeprosessen begynner.

Vi vil arbeide for å redusere det økologiske fotavtrykket i alle ledd, fra husbygging til matproduksjon og avfallshåndtering. Sammen vil vi gjøre økogrenda til et eksempel til etterfølgelse for andre boligområder, med smarte løsninger både for mennesker og miljø. Dette kan oppnås ved å ha forskjellige størrelser og prisklasser på boenhetene, med mulighet for både selveier og leide boliger.

I samarbeid med Sørum kommune ønsker vi å se på muligheten av å la den påtenkte barnehagen på Rånåsfoss inngå i prosjektet. En slik barnehage vil kunne fungere som felleshus på kveldstid og i helgene. Vi vil redusere energibehovet mest mulig, og bruke mest mulig lokale energikilder.

Kontaktperson:

Kristian Wølner
Såkrokvegen 71
1923 Sørum

Kurs i utlandet

Ecovillage Training

11 February – 9 March 2012. Presented by the Findhorn Foundation in partnership with the Global Ecovillage Network.

Ecovillage Training provides a practical forum for learning, and for developing action plans. It draws on the experience and expertise developed within the Findhorn Ecovillage over the past 49 years, as well as on other local and international, rural and urban initiatives. Ecovillage Training incorporates the Permaculture Design Certificate Syllabus. Ecovillage Training teaches concepts, tools and techniques for creating sustainable human settlements. It is one month long and may be attended as a whole, or for one or more of its theme-based weeks. Four weeks attendance are required in order to receive the PDC.

Module details:
People Care – Week 1: 11–17 Feb. The New Paradigm – Design for Sustainability, Deep Democracy & Building Effective Groups

Fair Share – Week 2: 18–24 Feb. Economic Sustainability, Right Livelihood & Food and Farming

Earth Care – Week 3: 25 Feb–2 March. Human Settlements, Ecological Building, Water Treatment and Wilderness Restoration

Design Project – Week 4: 3–9 March. Designing for the future, integrating and harmonising our human footprint

Training fees:
Income related price for the full four week programme: £1575 / £1735 / £2195
Per individual module if booked separately: £445 / £485 / £595
Fees include tuition, accommodation, vegetarian meals and field trips.

For bookings please contact:

Sieben Linden vocational training courses

We are very happy to inform you, that the ecovillage of Sieben Linden is offering new
vocational training courses in 2012, funded by the EU. The expenses for your participation including travel, course fee and food/accomodation can be funded (up to 100 %) by the EU Lifelong Learning Program.  The entry deadline for funding applications in most European countries is: January 16, 2012 !

INSPIRING CHANGE
Best Practices for Green Education: Creating Holistic Learning Experiences and Teaching Sustainable Lifestyle
June 10-17, 2012

http://siebenlinden.de/inspiringchange.html

ECOVILLAGE DESIGN EDUCATION
Training for Sustainability, Training of Trainers
August 12 – September 11, 2012

http://siebenlinden.de/ede2012.html
You will find detailed information on our seminars and how to apply for the grants on the linked websites.

Tribadur Youth in Action ecovillage in Portugal

Dear potential partner,

Tribodar is an Eco-village in the Portuguese Alentejo. You can learn more about our project at www.tribodar.com

Youth in Action is a program from the European Union that subsidises youth work. They finance actions like international volunteer exchanges and events for youth, called Youth Exchanges.

We are preparing a Partnership Building activity, specifically aimed at eco-villages and projects working (or interested in working) around ecology. It is our goal to set up a network that promotes and organizes EVS, Youth Exchange and other Youth in Action activities, in the sphere of sustainable living and care for the earth.

At the Partnership Building activity, participants will be able to meet peers from other projects, learn about Youth in Action and prepare concrete projects to present to the National Agencies of Youth in Action. We are looking for 10 organizations who are prepared to send 2 members, or in case of much interest, 20 organizations sending 1 member each.

The activity will take place at Tribodar in the Portuguese Alentejo, in the month of June, during 5 days. We will apply for the February deadline, at the Portuguese National Agency, including all interested partners in the application form. The costs of the event, if accepted,

will be covered by the YiA program, as well as 70% of the travel expenses.

Nordisk Ministerråds bæredygtigheds-konference i Umeå d. 17-19. september 2013

Her kunne vi synliggøre økosamfundenes resultater og ressourcer som et civilsamfunds-bidrag i omstillingen til bæredygtige samfund i de nordiske lande.

Dette kunne gjøres gjennom Udstilling, Plancher, film, rapporter med Fokus på læring / læringsniveauer. Vi kunne vi lave et marked der fremviser økosamfundsprodukter og relevante (konsulent/uddannelses) virksomheder. Vi kunne arrangere Leg, dans, cirkler og sang i workshops og udstilling. EDE-kurser i Norden for myndighedspersoner, efteruddannelse for undervisere, traditionelle EDE for unge og andre interesseret.

Andre ideer: Igangsætning af et forskningsprogram i de nordiske økosamfund med fokus på  Analyser: CO2..  Økologisk fodaftryk, Virksomheder og arbejdspladser. Økosamfund som læringsmiljø (fra individ til myndigheder). Velfærd, fællesskab, livskvalitet, demokrati og konflikter. Etablering, finansiering og relationer til myndigheder. Fødevare og fællesskabsstøttede landbrug. + …

Etablering af økosamfund i landdistrikterne – ændring af lovgivning

Fremtidige etablerings- og finansieringsmuligheder – støtte ordninger – ændring af lovgivning.

Hvordan gør vi i praksis frem til nordisk netværksmødet i september?

Dette redigert på norsk av Jan Bang basert på et dokument sirkulert av Ditlev Nissen. Tema vil komme opp på våre møter og på årsmøte i NØF. Red.

Grundtvig grants for the Global Ecovillage Network Europe Conference

The application deadline for the Grundtvig grants is January 16th in: Cyprus, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Slovenia, Sweden, Turkey.
You can find all national Grundtvig deadlines here and and to pre-register, click here.

We intend this conference to be even bigger than last year, and the Grundtvig grants are a very important source of income for GEN Europe, your help in promoting it is very much needed and appreciated!

We are meeting at Eco Valley Foundation in Hungary.
Conference: 10.-13. July
GA: 09.-10. and 14.-15. July

More information on the General Assembly (there will be the usual travel refunds, ecorates etc.) as well as about prices and bookings will follow in January.

Auroville Ecovillage in India

In the night from December 29th, 2011 to 30th, 2011 a cyclone swept through the international community of Auroville and the surrounding villages in Southern India. It destroyed 70% of the forest which the community had planted and cared for with 40 years of dedicated work. Thankfully the people themselves were spared. Unfortunately many buildings are damaged and the electrical and communications installations are largely destroyed. We appeal to our network of peace for compassion and support in whatever form possible. You can find more detailed information and the possibility of making donations on Auroville´s website. http://www.auroville.org/cyclone/pressrelease.html

Any help you can give will be gratefully received. Thank you in the name of the growing planetary community

Deep Democracy Foundation

The Deep Democracy Foundation is in the process of creating eco -intentional community in north Poland. Among many other activities we’ve developed a partnership program sponsored by Grundtvig in order to learn and share our common experience and good practice.

Deep Democracy Foundation, Krakow, Poland, would like to invite you to establish a Grundtvig Learning Partnership. The project will be titled as «The Participatory Way of Sustainable Decisions Making in Learning Groups and Society”

We are searching for participants from EU + Norway, Turkey, Iceland, Switzerland, Croatia and Liechtenstein to enjoy new skills & knowledge and staying all week in Krakow, Poland. There will be a workshop about using Deep Democracy approach (in English) this May and you can get funds to cover course fees, travel and all subsistence. The title is: “DEEP DEMOCRACY AS SUSTAINABLE WAY OF DEALING WITH DISCRIMINATION, MULTICULTURE AND DIVERSITY ISSUES IN ADULTS’ LEARNERS GROUPS”

You can find more information at our websites:     http://www.deepdemocracy.pl/training-with-grundtvig-inservice-grant-1.html

http://www.deepdemocracy.pl/how-apply-for-grant1.html

The course is held  from 06 May 2012 to 12 May 2012 in Krakow. The application deadline: 14th of January 2012

Medlemssaker

Åpent møte 8. februar

Alle er invitert til Åpent Møte 8. februar kl. 18 00 hos SO, Motzfeldsgate 1, Oslo

Medlemstallet vokser, både individuelle medlemmer og prosjekter. Vi har noen saker på programmet, se punktene nedenfor, og vi vil også ha presentasjon av prosjekter som er tilstede, og oppdateringer av prosjekter vi hørte om på forrige møte. Detaljert program blir sendt alle våre medlemmer nærmere datoen.

Burde årsmøte være en helg?

Det er foreslått at årsmøte til NØF blir holdt over helgen 16. til 17. juni. Dette tar vi opp på neste Åpent Møte i februar for å se om det er stemning for det. Medlemmer som ikke kan delta på møtet i februar kan ta kontakt med nyhetsbrevet hvis de har meninger om det.

Informasjon og resurs bank

Det ble fordeslått på forrige Åpent Møte i oktober at vi setter opp en informasjon og resurs bank. Dette tar vi opp igjen på neste Åpent Møte i håp om at det melder seg en arbeidsgruppe for å utvikle dette.

Skal medlemslisten være åpen for alle eller ikke?

Dette er et spørsmål som medlemmer burte ta stilling til. Et nettverk arbeider best når de som er med har muligheten til å ta direkte kontakt med hverandre. Dette tar vi opp på neste Åpent Møte.

Spalte med ytelser og behov, byttering

Dette forslaget kom opp på forrige Åpent Møte, og vi vil gjerne at en liten arbeidsgruppe tar ansvar for dette. Medlemmer som føler seg tiltrukket av et slikt arbeid burte melde seg til nyhetsbrevet og/eller komme til nerste Åpent Møte.

EV volunteers

We are Marius Penariu and Hannah Barbour, a Romanian and American couple. We found your ecovillage online and are interested in any positions you may have available.

Marius is 24 years old, Hannah 22, and we both have experience in various volunteer organizations in several countries. In addition to this and our schooling, we are adaptable, exploratory people; we have practical knowledge in areas ranging from outdoor labor, gardening, animal care and training, computer sciences, economics, music, cooking, work with mentally disabled adults, child care, and more, and we are both willing and able to learn new skills. Marius spent several months previously in Africa as an English teacher, and our work in people-oriented and social fields–as well as our international experiences–has given us wonderful interaction skills combined with a thirst to share our knowledge.

You can contact us at (Hannah) or (Marius).

Årsruteplan for NØF i 2012

 1. februar                   Åpent møte
  April                            Nyhetsbrev 3
 2. april                     Åpent møte
 3. til 17. juni                        Åpent møte med foreningens årsmøte
  Juli                              Nyhetsbrev 4
 4. – 6. September Nordisk EDE møte, Koster
  Oktober                      Nyhetsbrev 5
 5. november             Åpent møte

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:
Norske Økosamfunns forening
Org. Nummer 994 267 922
SO’s lokaler, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo