Nyhetsbrev no. 3. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Post og besøksadresse: c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

Nyhetsbrev 3 Februar 2012

PDF dokumentet: Nyhetsbrev 3 feb 2012

Velkommen til det tredje nyhetsbrevet fra Norske Økosamfunns Forening. Vi hadde tenkt at dette nyhetsbrevet skulle ha kommet ut i april, men etter det åpne møtet vi hadde for noen uker siden, så vi hvor viktig det er å formidle aktiviteter til hele kretsen.

Vi vil takke dere alle for et veldig hyggelig møte! Man blir virkelig fylt med pågangsmot og optimisme av alle de flotte tiltakene som ble presentert her. I dette brevet har vi samlet litt forskjellig stoff slik at du kan lese det som interesserer deg.

Vennlig hilsen og god lesing, Jan Bang og Hanne Gustavsen.

Innhold

Referat fra Åpent Møte i februar
Liste over prosjekter i NØF
Kort informasjon om Permakultur foreningen
Permakultur grunnkurs
Permakultur skaper randsoner ved Randsfjorden.
Læring i natur og kultur
NØF Facebook side
Årsruteplan 2012 for NØF

 1. Referat fra Norske Økosamfunns Forening åpent Møte
 2. februar 2012

Hanne Gustavsen presenterte sin masteroppgave

Forskningstemaet dreies rundt økosamfunnenes potensiale som framtidig samfunnsmodell. Spesielt var hun opptatt av å finne svar på hvorvidt økolandsbyliv har effekt på forbruksvaner, økologisk bevissthet og generelt samfunnsengasjement blant innbyggerne i en slik landsby.

I en større kontekst, kan disse samfunnene romme mulighet for bekjemping av klimaproblemet gjennom en nedenfra og opp tilnærming? Spesielt sensitivt er utfordringen omkring samtlige nasjoners fokus på økonomisk vekst for å oppfylle sivilisasjonens målsetting om livskvalitet, matforsyning, og sysselsetting til 9 mrd. jordbeboere. Implisitt i case-studiene ligger en brennbar problemstilling: Hvordan tilpasse idealet om fri konkurranse i vestlig- og etter hvert global samfunnsbygging til økologisk produksjon, verdiskaping, velferdspolitikk?

Foredragsholderen hevder at onde sirkler synes å dominere samfunn hvor fri konkurranse prioriteres (inntektsoptimalisering) foran økologisk ansvarlighet som retningsviser for produksjon og forbruk.

Forskningsobjektet Dyssekilde økolandsby i Danmark bestreber en miljøvennlig infrastruktur; fysisk og psykisk: noe i nærheten av ”tilbake til naturen” som forankring for livsstilen. Det bor ca 180 medlemmer inkludert 60 barn, og de avholder 4 medlemsmøter på årsbasis i tillegg til en rekke arbeidsgrupper som jobber frivillig med prosjekter. Datainnsamling foregikk gjennom dybdeintervjuer med beboerne og noe deltagelse ettersom hun bodde hos en familie i økolandsbyen i perioden. I begynnelsen på 80-tallet var landsbyen mer spirituelt orientert, og mer idealistiske m.h.t. å leve sparsommelig og i tråd med naturen. Med tiden har økosamfunnet blitt mindre radikalt og noe mer materialistisk og individualisert, men fremdeles mye fokus på økologi og sosialt samvær og livskvalitet.

Kvaliteter som informantene fremhevet ved denne måten å bo på var blant annet trygghet for barn og eldre, samt billig husvære. Mer enn egentlig miljøhensyn var det fellesskapet som framholdes som motiverende for mange av de nyere beboerne. Oppgaven fokuserer spesielt på hvordan fysiske strukturer, kort avstand mellom produksjon og konsum (selvforsyning), og de sosiale strukturene i landsbyen påvirker innbyggerne. Ifølge grønne teoretiske resonnementer skal denne konteksten som økolandsbyen utgjør ha en gunstig effekt på innbyggernes forbruksmønster og økologiske bevissthet, men stemmer det i realiteten? Spesielt fokus på å intervjue de som hadde flyttet til samfunnet av andre årsaker enn hensynet til miljø.

I årenes løp er det blitt bygget en vindmølle hvor en er medeiende som andelshaver. For øvrig deler de en rekke fysiske fasiliteter og et selvbygget renseanlegg sørger for kretsløpsbasert avfallshåndtering. De fysiske fasilitetene har trolig en stor del av æren for innbyggernes lave økologiske fotavtrykk.

Ideologisk og filosofisk er avhengighetsforholdet mellom menneske og natur et dynamisk tema på godt og vondt. Fører økt selvforsyning her til en større bevissthet om dette avhengighetsforholdet?

I mellommenneskelige relasjoner er samspillet om individet og fellesskapets interesser objektivt og subjektivt en utfordring; ideelt sett er konsensus bærekraftig fordi alle synspunkter må argumenteres for i offentligheten, og egoistisk sneversyn søkes luket bort til fordel for fellesskapsbasert samvirke. Det er likevel ikke gitt at det som fellesskapet beslutter nødvendigvis er til det beste for naturen.

På spørsmål som indikerer økt økologisk bevissthet framholdes distinksjonen mellom anvendelse av drikkevann og regnvann; avfallssorteringen synliggjør avfallets beskaffenhet og anvendelsesmuligheter (jmfr. permakulturens far, Bill Mollison: ”Avfall er bare ressurser på avveie!”), eks. hvilken overveldende mengder med emballasje vi holder oss med! Vektlegging av sjølforsyning påvirker forståelsen av menneskers avhengighet av naturen. En har i mindre grad valgt å holde sjølforsyningfanen høyt hevet i dette fellesskapet, men 90% av matinnkjøpet er økologisk dyrket (mengden økologisk mat relativt til konvensjonell mat har økt kraftig). Derimot har deltakerne prioritert sjølbygging i utstrakt skala.-inkludert pilrensingsanlegg. Ved å måtte arbeide mer for å få tilgang til ressurser de tidligere har tatt for gitt har innbyggerne økt sin forståelse for menneskets avhengighetsforhold til naturen noe, til tross for at de slett ikke er helt selvforsynt. Arbeidet i arbeidsgruppene sikrer også økt kunnskap om økologi fordi man må jobbe for å løse praktiske oppgaver i forhold til miljømessige kriterier. I tillegg snakkes det mye om økologi i landsbyen, mange av de nye som har flyttet til i ettertid har lært mye av de andre beboerne.

Særlig verdifullt oppleves konfliktløsningskulturen som er blitt slitesterk med årene. En er i stor grad mindre fokusert på materielt forbruk. Nøysomhet, sunnhet og fellesskap står høyere i kurs og en annen type image enn mainstream profileres. Det postuleres med ettertrykk: Denne livsformen oppleves ikke som frihetsberøvende til tross for lavere forbruk, snarere tvert imot!

Endringer i innbyggernes forbruksvaner og miljøbevissthet skjer ikke gjennom formelle reguleringer med påbud og forbud; observanten var imponert over graden av lystbetont frivillighet omkring gjøremålene; det var lik fordeling i innsats. Bemerkelsesverdig er eldregenerasjonens betydning i beslutningsprosessene- ofte som for eksempel bokførere, kontor- og økonomiansvarlige.

Et av observandens forskningstemaer var hvorvidt denne alternative samfunnskonstruksjonen påvirket lokalmiljøet omkring. Her var en unison stemme fra samvirkefellesskapet tydelig hørbar: Den økologiske bevegelsen bør politiseres. Et høythevende prinsipp for de fleste innbyggerne når det gjelder forholdet til det øvrige samfunnet og politikk for øvrig er å være rollemodeller; ikke misjonærer. Deltakerne ble handlingsorientert på egne vegne. De har dog en egen arbeidsgruppe som jobber med eksterne relasjoner, og jobber med forskjellige små tiltak for å inspirere andre. Markedsføringen av fellesskapet inkluderte rundvisninger. Det er årtier tilbake at skepsisen fra sambygdinger føltes på kroppen. Kommunen har henvendt seg til samvirkefellesskapet med ønske om samarbeid på ulike fronter, men som helhet er det forholdsvis liten politisk deltagelse i dette samfunnet. Flere sier de har en tendens til å bli litt mer innover-rettet av å bo i landsbyen.

Det synes viktig generelt å finne en balanse mellom universelt fokus og egenutvikling. Generell holdning synliggjorde en ofte opplevd svakhet ved alternativbevegelsen gren ”new age”: at den ble for selvsentrerende og apolitisk.

Underveis gjennom årtiene er det lagt vekt på konsentrasjon av dokumentasjonsmateriale som eksempelvis viser at utslipp og økologisk fotavtrykk reduseres med 60% i forhold til gjennomsnittet. Det kan synliggjøre at det er mulig å leve et særs godt liv uten å skille seg vesentlig ut i forhold foretrukket forbruksnivå i vår kultur, og flere av de positive faktorene ved denne landsbyen kan trolig også innføres i mer konvensjonelle borettslag dersom man kan identifisere og samarbeide med noen ildsjeler som vil jobbe for endring der de bor. Eks, Transition Town bevegelsen.

Oppfordring: Fortsett å jobbe politisk! Viktig å opprettholde forståelse mellom forskjellige grupper, og unngå segmentering av sivilsamfunnet. Bygg allianser og nettverk, gjør felles front med fagforeninger! Erfaringene tilsier at det er ikke bare rollemodellfunksjonen som påvirker mainstream i retning av holdningsendringer. Samfunnet som helhet er mer enn summen av sine bestanddeler. Strukturene må endres, andre prioriteringer må gjøres; fordelingsnøkkelen justeres! Fortsett å spre økolandsbymodellen.

Noen betraktninger avslutningsvis. Økolandsbyer er forskjellige. Studien er mer av eksplorerende art enn generaliserende art. Akademia bør interessere seg mer for økolandsbyer, og fortsette å lage sammenlignende-, og statistiske forskningsdesign som kan si oss noe om effektene av slike samfunn i større skala.

Innspill fra de frammøtte:

Marianne Westby, landbruksagronom, jobber for Studieforbundet Solidaritet (SO) som driver erfaringsbasert og teoretisk kunnskapsformidling. SO er et mellomledd mellom samfunnet og ikke-organiserte befolkningsgrupper. SO kan bidra med driftsmidler, hjelp til søknader og har inngående kjennskap til organisasjonsmodeller, plan-og bygningsloven og driver rådgivning.

Jan Bang, presentert ovenfor, fortalte fra opphold i Israel hvor han deltar i undervisning, bidrar til etablering av fredlige soner i konfliktområder og tilrettelegger for offisielle definisjoner i regioner hvor det kreves at landsbyene registreres innenfor lovfestede kategorier. Dette er unikt for Israel. Bang opererer også innenfor kibbutzbevegelsen med kursopplegg og kan fortelle at permakultur finnes som universitetsstudium. Det er lagt til rette for bachelorgrad i ecological design. Spesielt blir en kyndig innenfor feltet leirbygging.

Arkitekt Julio Perez presenterer Sletta på Nesodden hvor han sammen med partner Frederica Miller, også Gaiaarkitekt, driver et forskningssenter innen permakultur, og trenger økonomi. Det er etablert hønseri og hvert sommerhalvår høstes frodige hagevekster.

Stig Bråten jobber innenfor Økoløft , et tiltak han er skuffet over på grunn av manglende oppfølging fra myndighetene. Stoltenbergs mantra om økonomisk vekst bidrar ikke til løsningsorientert miljødebatt. Avstanden mellom produsent og forbruker er kritisk i forhold til energieffektivitet. Hans engasjement i Solør innbefatter Haslemoen nedlagte militærleir som består av totalt 19000 da og det inviteres til gode idèer for økologisk samdrift. I området befinner seg 8-10 bønder som dyrker økologiske produkter. Deler av eiendommen ligger attraktivt til ned mot Glomma.

I Sigdal er kollektivet Grenskogen i ferd med å slå rot og befinner seg innenfor grensene for foregangsfylket for ”levende matjord” basert på komposteringsmetoder. Det snakkes varmt om et godt miljø med et levende lokalmiljø hvor det planlegges ulike prosjekter og kursvirksomhet. Evje gård nevnes hvor økologisk kornproduksjon står i sentrum for driften. Folk med interesse for vikingkultur og gammel levemåte prøver ut tradisjonene i praksis- spesielt gjelder dette på en Vikinggård noe nærmere Modum.

Kafè Mir ligger i Toftesgate på Grunerløkka og utforsker alternative planer for renovering. På grunnlag av permakulturprinsipper arrangeres stikling-partys. De kaller seg Rampestaten! og driver hagebruk ved siden av kafèdriften.

Tone Kari fra Hurdalsjøen økologiske landsby forteller om en 10 år gammel historie underveis mot realiseringen av landets første økolandsby. Her tok man over en gammel prestegård og bygget fire midlertidige halmhus. Oppe i bakkehellinga skal 20 aktivhus legges ut til interessenter. Erfaringsbaserte strabaser har bidratt til at en nå satser på ferdighus. Reguleringsplanen var en tålmodighetsprøve da man mangler knagger å henge nyskaping på i lovverket. En gang pr. mnd holdes introkurs; en inviteres også til å prøvebo for å kjenne boformen på kroppen.

NAKUHEL var representert ved Gunnar Tellnes som holder hus på Sem gjestegård i Asker hvor det tilbys et mangfold av aktiviteter og virksomheter for et bredt spekter av besøkende. Etter 17-18 års erfaring er de solid foranket i et internasjonalt miljø hvor en sikter mot å kombinere natur og kultur i et helhetlig helsebringende perspektiv. Fokuset rettes mot ikke-patologisk perspektiv og livskvalitet. Deler av tankesettet er inspirert av økosofien og som Tellnes påpeker: ”natur-kultur-helse favner alt i universet.” Fasilitetene innbefatter bl.a. låve, barnehage, sommerfjøs, to kafèer ved Semsvatnet og ca 600 besøker gården ukentlig. 25 aktivitetsgrupper retter oppmerksomheten mot: hva liker du å gjøre? Hva er helsefremmende i ditt liv? Virksomheten tilbyr former for grønn omsorg. Fredager er infodager. Forskerkonferanse planlegges i november og planer for framtiden er underveis mot Helsedirektoratet.

Jan Bang deler noen hjertesukk som spontant får respons:

 • Anne Mari lager facebookside. * Hanne bidrar til nyhetsbrevet.
 • Brosjyre besørges av Audun.

Helhjertet takk for et storartet nettverksmøte – som for øvrig bød på store utfordringer for referenten som ikke er så kjapp i vendingen som tilflyten av kunnskap og informasjon krever.

Referent Randi Gjerdrum

 1. Liste over prosjekter i NØF

navn og adresse

Navn kontaktperson

Telefon

Epost

Anmerkninger

Bergen Økologiske Landsby

Randi Brodersen

Vi i Bergen Økologiske Landsby bygger en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever et enkelt liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling og rettferdig fordeling.

Kjetil Lygre

SOFIEvillle, visdomsbyen

Ann Ellsie Morger

Inspirert av Auroville, Tamil Nado, India

Natur samfunn

Ruben Skrede

Janne Hofstad

Nakuhel i Sigdal

Gunnar Tellnes

Hurdal Økologiske Landsby

Simen Torp

Kristin Buflod

Tone Kari Fugleberg

Hegli gårds fellesskap. Adresse: Hegli gård, Engervn.33A, 2030 Nannestad

Sidsel S. Sandberg

Økologisk melkeproduksjon med ca 15 kuer. Gården som pedagogisk ressurs for alle elever ved Nannestad ungdomsskole, dvs alltid hele eller halve klasser på gården.

Økogrend Sørum. Adresse: Såkrokvegen 71, 1923 SØRUM

Kristian Wølner

Vi jobber med å etablere et boligfelt med 25-30 boenheter bygget på økologisk bærekraftige prinsipper i Sørum kommune i Akershus.

Jensstad gard. Adresse: Jensstad gard, 2430 JORDET

Terje Fjellstad

922 14 704

E-post:

Økosamfunn prosjekt på gård i Trysil

BALDRON Ideelle forening. Adresse: Eikestubben 4, 1407 VINTERBRO

Marianne Kleimann Sevåg

64943577

BALDRON er en ideell forening for forskning, terapi og samhandling – mellom mennesker og natur. Organisasjonen driver utdanninger i byggbiologi og miljømedisin, og arrangerer symposier og seminarer. Vi er dessuten i planleggingsfasen av et sosialt/terapeutisk og økologisk (biologisk-dynamisk) gårdsprosjekt.

Ralph Raphael Kleimann

www.baldron.org

 1. Permakultur–Hva er det?

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur, altså ett mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten. Hovedmålet med Permakultur er å skape stabile produktive økosystem som fungerer, og som er i pakt med naturen. For å oppnå dette har Permakultur en del retningslinjer og planleggingssystemer.

Permakultur inneholder også en grunnleggende livs-etikk som tilkjennegir den indre verdien i hver en levende ting. Et tre er noe av verdi i seg selv, selv om det ikke har økonomisk verdi for oss. At det lever og fungerer er det som er av betydning. Det gjør sin del i naturen med å resirkulere biomasse, produsere oksygen, beskytte små dyr, bygge opp jorden osv.

Permakultur etikk er en moralsk overbevisning i forhold til det å overleve på planeten vår. I Permakultur snakker vi om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for menneske og fordeling av overskuddstid, penger og materialer i forhold til dette.

Global Ecovillage Network, som er inspirasjonen til Norsk Økosamfunns Forening, ble stiftet i 1995 av en gruppe Permakulturlærere og designere. De fleste ecovillages eller økolandsbyer bruker Permakulturdesign som verktøy når de planlegger sine økosamfunn.

Norsk Permakulturforening er del av et internationalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis. Permakultur ble som begrep skapt i Australia av Bill Mollison. Han hadde en visjon om skoger av mat og bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av menneskeskapte økosystemer hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Medlemskap koster 250,- nkr. Per år og du får regelmessige nyhetsbrev, og en Nordisk Årbok med mye informasjon om kurs, treff, lokallag og hva som skjer internasjonalt i Permakultur nettverket.

Finn ut mer ved å gå inn på www.permakultur.no

 1. Permakultur Grunnkurs
  Sommeren 2012 vil vi arrangere et par sertifikatgivende permakulturkurs i Nord Norge:

Kursene gir opplæring i en bevisst bruk av økologiske prinsipper på alt fra små hageinngrep til matproduksjon og bydelsplanlegging. Permakultur brukes i dag over hele verden og det 72-timers sertifikatgivende kurset har det samme grunninnholdet overalt.

Kursledere vil være Claudio Madaune og Mauricio Deliz fra organisasjonen ”Change the World”, i samarbeid med Jan Bang som diplomholder og ansvarlig lærer.

Undervisningen blir på norsk.

PK Grunnkurs på SANDHORNØY, utenfor Bodø, Nordland, 28 juni – 08 juli, 2012 Frist for påmelding er 1. juni.

For påmelding og ytterligere informasjon, kontakt: Christel Nilsen-Nygaard, , Tlf: 75757250/ 93289806 eller Camilla Helgesen, , Tlf: 99614994

PK Grunnkurs i TROMSØ, Troms, Del 1 20-24 juni – Del 2 10-15 august, 2012 Frist for påmelding er 25. mai.

For påmelding og ytterligere informasjon, kontakt: Trude Haugseth Moe, ,Tlf.: 957 63523

Du kan se noen bilder fra de kursene vi har arrangert i Troms og Telemark i 2010:

http://www.world-changers.org/videos#PC_Tromso_Fyresdal_2010

Mer info og detaljer:

www.world-changers.org
Claudio Madaune, Tlf.: 48242556

 1. Permakultur skaper randsoner ved Randsfjorden!

Invitasjon

Tilbring en uke sammen med Permakulturlærer og forfatter Jan Martin Bang og hans kone Ruth Wilson på Jevnaker ved Randsfjorden. Lær Permakultur og hjelp dem med arbeid i hus og hagen. Du kan velge mellom to uker:

Mandag 21. til mandag 28. mai 2012 Mandag 9. til søndag 15. juli 2012

Vi deler tiden vår mellom praktisk bygg- og hage-arbeid og Permakultur instruksjon. Deltagerne vil få gratis kost, losji og lære Permakultur til gjengjeld for arbeid på stedet. Temaene bestemmes av deltagerne og er basert på det som dekkes av Permakultur Grunnkurset (PDC), for eksempel:

Permakultur prinsipper Alternativ økonomi Økologisk jordbruk

Økolandsby design Økologisk bygg design Vann systemer

Huset, uthuset og tomten med sin 1 000 kvadratmeter er nylig innkjøpt og forandres ved hjelp av Permakultur design. Arbeidet vil bestå av:

Snekkerarbeid Husmaling
Hagearbeid Vedhugging og stabling

For mer informasjon skriv til 6. Læring i natur og kultur

Info fra Studieforbundet Solidaritet (SO)

SO, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo
www.studieforbundetso.no

Studieforbundet Solidaritet yter faglig og økonomisk støtte til pedagogisk utvikling. SO støtter permakulturkursene, samt kortere og lengre kurs i lokalt læringsmiljø.

Gården og økolandsbyen som læringsarena.

Gårdens læringsmiljø er viktig for folk læring og gir mange flotte muligheter for mestingserfaring. I mange økolandsbyer er behovsbasert læring aktuelt for folk som vil lære om eller være i prosessene på gården. Mange ganger er det i slike tilfeller også viktig med metoder og pedagogikk for overføring og tilegning av handlingsbåren, erfaringsbasert og håndtverksmessig formidling og overføring av kunnskap.

Studieplan for høringer og planprosesser

Læringen kan også være studiering omkring en permakulturell planprosess der deltakerne lærer seg om de permakulturelle prinsipper, behovsbaseerte løsnigner og praktiske erfaringer.

Hos studieforbundet kan vi hjelpe til med å utvikle studieplan for læringen og vi kan yte støtte til læringsprosesen, samt bistå med å gjøre den kjent for flere.

Studieaktiviteter. Læringen/formidlingen kan skje i form av prosesslæring over kortere og lengre tid, studieringer, kurs med lærer/instruktør, konferanser og seminarer. SO utvikler kurs og prosjekter innen organisasjonsoppbygging og utvikling av formålsbasert virksomhet. SO kan støtte kurs på alle nivå.

I SOs formåls-paragraf heter det: SO skal arbeide for et likeverdig, solidarisk og antirasistisk samfunn, gjennom å utvikle, organisere og gjennomføre studie-, opplysnings- og kulturtiltak for å:

 • uttrykke menneskeverdet og menneskets rettigheter og plikter i et sosialt og likeverdig fellesskap
 • øke enkeltindividets muligheter til å ta del av og kritisk sette seg inn i samfunnspolitiske spørsmål og derigjennom øke sine muligheter til samfunnspolitisk engasjement og økt selvfølelse
 • skape forståelse for, kunnskap om og innsikt i den egne og andre kulturers egenart, nasjonal og inter-nasjonal solidaritet og forholdet mellom den rike og den fattige delen av verden
 • øke kunnskapen om regionale og globale miljøproblemer og forståelse for nødvendigheten av bærekraftige alternativer til dagens økonomiske vekstpolitikk
 • motvirke rasisme, fremmedhat og andre former for undertrykkelse.

Hjertelig hilsen:
Marianne Westby, lokallagskontakt og landbruksøkonom. m 0047 99707301

 1. NØF Facebook side

Anemari Aakenes har skapt oss en Facebook side. En stor takk til henne!

Facebook Community for NØF:

https://www.facebook.com/pages/Norske-%C3%98kosamfunns-forening- N%C3%98F/267000740040172

Spre det glade budskap!!

En gruppe arbeider med å skape en hjemmeside. Vi bringer dere oppdateringer så snart vi kan.

 1. Årsruteplan for NØF 
 2. april
 3. juni
  September
  November
  For mer informasjon vennligst ta kontakt med: Norske Økosamfunns forening SO’s lokaler, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo Epost:

Åpent møte. Invitasjon og program kommer snart. Åpent møte med foreningens årsmøte
Ecovillage Design Education kurs Norden
Åpent møte