Nyhetsbrev no. 5. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Post og besøksadresse:  c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO
Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390

Nyhetsbrev 5 Juli 2012

Årsmøte protokoll OK
Regnskap 2011 OK
Årsberetning 2011 OK
Referat fra dagsseminar om eierskapsformer OK
Donasjoner OK
Årsruteplan NØF OK

Noe om
Terje Fjellstad
Paal Joachim og Oslo Spirituelle Filmklubb
Arvid Liber og Holt Gård
Gustav Koot
Britt Mariann om sitt prosjekt
Marianne Westby om Miljøinfo
WWOOF
Utleiemegleren fra Marianne Westby
Ane Mari Aakernes om Mexiko prosjektet

Oppdatering facebook siden

Oppdatering hjemmesiden

16.juni 2012

Årsmøteprotokoll i NØF 2012

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder og referent. To medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen.
 3. Årsberetning 2011.
 4. Regnskap 2011.
 5. Innkomne forslag.
 6. Drøfting og ev fastsettelse av kontingent.
 7. Arbeidsplan for kommende år.
 8. Budsjett for kommende periode. Godkjent jf arbeidsplan.
 9. Valg av styre med varamedlemmer.
 10. Andre valg, valgkomite, revisor.

1) Innkalling og saksliste: GODKJENT

2) Møteleder: Jan Bang. Referent: Audun Gulliksen. Underskrives av Ann Ellsie Morger og Britt Marryan C. GODKJENT

3) Gjennomgang av årsberetning 2011 (se vedlegg?)

Korrigering: NØF ønsker ikke å forurense indre/ytre miljø. PS! På årsmøte tas saker/forslag til etterretning, det godkjennes ikke spesifikke saker. GODKJENT

4) Regnskap (se vedlegg)

Det er oppført at NØF har 280.000 tilgjengelig på konto, men det er ikke spesifisert i regnskapet at disse pengene er øremerket. I realiteten er fordelingen slik:

 • 250.000 er øremerket økoprosjekt med støtte fra miljøverndepartementet.
 • 30.000 er øremerket tidligere lån fra Stiftelsen Kilden Økosamfunn som tilbakebetales rentefritt.

Dette betyr i praksis at det er 0 kr i NØF kassa og at det hverken har vært innbetalinger eller utbetalinger i foreningen i løpet av 2011.

Det er bemerket at øremerking etc. burde være utdypet i regnskapet til neste årsregnskap.

Regnskapet med bemerkningene ovenfor tatt i betraktning er: GODKJENT

5) Ingen innkommende forslag: GODKJENT

6) Styrets forslag er at donasjoner oppfordres etter ønske. Kommentar: 200-500 kr er foreslått som en grei sum. Forslag er GODKJENT

7) Arbeidsplan for kommende år:

 • Verving av medlemmer på Facebook etc.
 • Sponse/Spørre om noen kan sponse en besøksgård
 • Jobbe med flere/vedlikeholde kommunikasjonskanaler
 • Annonser i andre foreninger/blader: Folkevett etc.
 • NØF skal være en sentral for å sette folk i gang/kontakt med prosjekter som trenger folk
 • Møtelokale – finne flere eller nye lokaler som er i rett type atmosfære, f.eks gårder, økolandsbyer. Trenger vi også større plass?
 • Søke om statsstøtte til NØF
 • Lage et tingsted hvor vi møtes i ring/stjerne struktur

–  Blogger med ideer fra økobevegelsen. Et visjonsverksted.

 • NØF representeres på ”Fremtidsfrøfestivalen” i Hurdal Økolandsby.
 • Mulighet for å gi donasjon med Paypal på nettsiden til NØF. Kontakte Cultura Bank.
 • Hvilke mennesker har/kan den faglige kunnskapen som vi trenger? Lage en ressursbase.
 • Utveksle ideer, fri fra penger
 • Pressemelding om årsmøte til FIVH, Ren Mat, Oikos etc som en selvfølgelighet!
 • NØF har møter på steder som allerede har ulike prosjekter i gang
 • Følge eksempel fra England: Alt offentlig område blir gjort om til nyttevekster
 • Plante jordskokk i slottsparken
 • Henvise til nettside når vi annonserer i NØF
 • Database med prosjekter, kontakter, behov og ytelser
 • Vervebrosjyre og NØF logo
 • Vandring på tunet og sitte rundt ”frøet” når vi har årsmøter
 • 10 økolandsbyer på 3-10 år.

Arbeidsplan videreutvikles av styret: GODKJENT

8) Budsjett: Gaver fra medlemmer og donasjoner. GODKJENT

9) Valg av styre og vara. Styret har foreslått at de som allerede sitter i styret, tar verv i ett år til. Det er gjort noen endringer på styret og varalisten. Styret og vara er som følger:

Styre: Marianne Westby, Jan Bang, Randi Gjerdrum, Axel Wannag

Nye som er med i styret er: Anne Mari Åkernes, Joakim Romdahl, Simen Torp.

Vara: Christine Bakke, Britt Marryan Carlsson.

Kommentar: Prøve å begrense antall medlemmer i styret. Se an hvordan det fungerer til neste årsmøte. Valg av nytt styre og vara: GODKJENT

10) Revisor: valg av i Stig Braathen fra NØF som revisor. GODKJENT

Valgkomite: valg av Heidi Naper og Ann Ellsie Morger. GODKJENT

Norske økosamfunns forening (NØF.) Regnskap 2011

Regnskap for Nøf for 2010:

Innestående på vår konto: 1.1.2010:                                                                                 30.000,- kr

Styret og miljøer rundt oss har arbeidet gratis for oss i perioden.

Møter, reiser, lokale, søknader og prosjektutvikling og kontor er dekket av

vårt studieforbund i perioden og vi har derfor:

Innestående på konto: 31.12.2010 og 1.1.2011:                                                  30.000,- kr

7.11 Miljøverndepartementet ref 201005407-/EKO jf tilsagn:                         250.000 kr

Styret og miljøer rundt oss har arbeidet gratis for oss i perioden.

Møter, reiser, lokale, søknader og prosjektutvikling og kontor er dekket av

vårt studieforbund i perioden og vi har derfor:

Innestående på konto: 31.12.2011:                                                                                   280.000,- kr

Norske økosamfunns forening (NØF.) Årsberetning for 2011.

Norske økosamfunns forening (NØF) har følgende styre:

Jan Bang, leiar og redaktør av nyhetsbrevet fra NØF, samt kontakt til GEN.

Marianne Westby, nestleiar/ kontakt for studieforbundet og adresse for NØF

Randi Gjerdrum, sekretær , utreder, kontakt for Miljøverndepartementet og seminarprosjektet og kontakt for økolandsby i Telemark

Tone Kari Fugleberg, Hurdal Økolandsby og Axel Wannag.

Vara Christine Bakke, Kristine Seim Buflod, Hurdal Økolandsby og Anne Wierstad fra Hurdal økolandsby

I perioden er det arbeidet med utvikling av behovsbaserte aktiviteter for medlemmene med temamøter og opplæringsvirksomhet  som utlyst i nyhetsbrev. På møtene forteller prosjektene om seg og sine aktiviteter. Møtene er ofte også blitt filmet og lagt linket til vår hjemmeside og ansiktsside. Nyhetsbrevet legges også ut med presentasjon av prosjektene i forkant og eller etterkant. Videre har vi forberedt og sendt søknader til landbruks og matdepartementet, MD, KRD og HB for driftsstøtte til Nøf for vårt arbeide med økosamfunnstiltak, spesielt på landbrukseiendommer og medlemsgarder. Vi har gjennom året hatt flere henvendelser om økologisk bygging på gårder i forbindlese med at mange vil bo økologisk på gard, kjøpe gard, eller utvide gårdens befolkningsgrunnlag og evne til økolandsbyutvikling på gard. I den forbindelse har vi sammen med studieforbundet søkt Husbanken om kompetanseutviklignsmidler til avholdelse av et større seminar som kan drøfte økolanddsbyutvikling.  MD har gitt 250.000

Behov som vi vil arbeide videre med:

 1. Organisasjonsutvikling med hovedfokus på pedagogisk utviklingstiltak på medlemsgårdene med utvikling av studieplaner for erfaringsbasert kunnskap i økologisk landbruksdrift. Arbeidet søkes gjennomført i samarbeidet med studie og opplysningsforbundet SO, som vi er medlem av.
 2. Formidlings- og opplysningstiltak slik at dei gode eksempel vi held på med verte kjent for større deler av samfunnet og medlemmene i økolandsbyene.

I det pedagogiske arbeidet som vi veileder i og som skjer på gårdene og i økolandsbyene ligger både likestillingsperspektiv og inkluderende metode til grunn. Nøf forurenser ikke indre eller ytre miljø.

Årsmøte 16 juni 2012.

Referat fra Dagsseminar om Eierskapsformer

16.juni 2012

Seminarleder: Jan Bang. Referenter: Marianne Furuseth og Audun Gulliksen

Innhold:

1)    Tanker rundt eierskapsformer

2)    Eksempel fra Hurdal Økolandsby SA

3)    Odelsloven og Hegli Gård

4)    Annonseringer til NØF-medlemmer

5)    Evaluering av dagsseminar

1) Tanker rundt eierskapsformer

Eierskapsformer spesielt for Økosamfunn og eierskifte av gårder

De som skulle holde presentasjon om eierskapsformer kunne ikke komme, så vi valgte å bruke og utveksle den kunnskapen vi hadde i gruppa.

Presentasjonsrunde av de som hadde kommet til møte.

Vi har alle forskjellige forhold til eierskap, mange vil ikke eie noe i det hele tatt. Viktig at vi er kjent med forhold som er virksomme i Norge slik at det ikke blir problemer med andre mennesker eller myndigheter.

Eier vi alt for mye? Er vi bevisste på hva vi eier? Ingen eier noen ting kanskje?

Vil det være mulig å ikke trenge og eie i fremtiden?

I noen kollektiv eier alle alt – i Auroville & i visjonen om Sofieville.

Hva har jeg anledning til å gjøre med det som jeg eier?

Hva kan jeg gjøre? Viktig å skape en eieform som forholder seg til min egen kultur.

«Gammel» kultur sier: Jeg vil ha, den nye kulturen går mot et «vi».

Det er greit å ha penger/eierskap, men det må være på våre egne vilkår.

Hegli Gård ønsker å endre fra en «jeg» til en «vi»

Terra Libera Økogrend har en en eierskapsform som er basert på et forvaltningssamvirke (BA) hvor jorden er fri. Dvs av jorda hverken kan belånes eller selges. Bruken av området beskyttes av formålsparagrafene. Medlemmene av samvirket forvalter området.

Det går også an å ha flere eierskapsformer på ett sted.

Norge har ikke landsbyer, men vi har tun (grend). Hva med global «tun»-network?

Vi må utarbeide en norsk versjon av dette

Eierskapsform og regulering henger sammen. Man må bygge/skape noe som individ og som kan bli et «vi» som staten kjenner til. Eierskapsformen må være av en art som staten kjenner til og kan forholde seg til.

En annen utfordring er å finne de rette prosjektene/eiendommene og folkene. Eks:

Hegli er et prosjekt uten folk, Hurdal var folk uten prosjekt.

2) Eksempel fra Hurdal Økolandsby:

Økosamfunn stiftelsen startet som Kilden. Målet til de som ønsket å starte var en økolandsby 1 time unna Oslo. 200 mennesker i starten som meldte seg inn

starter i 1998-2000. De sjekket ut 50 ulike potensielle steder å starte en økolandsby.

En liten gruppe fra Kilden valgte å starte Hurdalsjøen Økologiske Landsby. Det var mye å forholde seg til, trengte tid til å forstå hvordan ting fungerer. De ble kontaktet av ordføreren i kommunen… det er nøkkel til godt samarbeid. De må være positive til visjonen ellers blir det tungt.

Minst en av de som ønsker å starte et prosjekt må ha landsbrukskompetanse for å få landbrukskonsesjon.

Hurdal Økolandsby er et samvirkeforetak. Nylig har det oppstått en ny “eierform” hvor en Forening representerer visjonen og beboerne, og Vetrina Sustainable pluss Samvirke står som utbygger.

Det arbeid man legger i visjonen er veldig viktig. Lage et visjons verksted

Visjonen er dynamisk og forener seg over tid. Lage en forretningsplan med mål og budsjett, da kan man få hjelp av Innovasjon Norge blant annet – det kan være en samarbeidsplan.

Det vil koste en del penger, viktig med en investor

Cultura Bank er positive til pengelån, men banken vil se på hvordan dette prosjektet/byggene kan omsettes over tid (pga at folk flytter)

Lurt å kontakte en lokal eiendomsmegler på alt man skal bygge

Når et området skal reguleres kreves det ofte en analyse av eiendommen fra Oslo/Akershus fylkeskommune. Arkeologer må sjekke ut grunnen der det skal bygges.

LNF området – et hellig området – kan være vanskelig å få regulert om.

For store byggeprosjekter trengs det god prosjektering og en ansvarlig prosjektutførende som har god nok kapasitet til at bankene vil stå for finansiering. Enkeltpersoner kan riktignok også stå som prosjektutførende på enkelthus.

Lett å skape positivitet hos politikere for prosjekter som Hurdal om det følger en forretningsplan og når man har forståelse for hvordan ting henger sammen. Det er også viktig med en konsekvensutredning.

Detaljprosjekter være i dialog med banken/husbanken/Cultura. De kan bli en god samarbeidspartner for å realisere et byggeprosjekt hvis man trenger lån / finansiering via Husbanken. Men lån skaper også avhengighet til en viss inntekt. Igangsettingstillatelse får man når alle papirer er i orden. Innovasjon Norge gir gratis hjelp til forretningsplan og søknad om penger.

Byggekoder som følger norsk standard og Tech 10 vil ofte komme som et krav fra kommunen. Her er det også mulig å tenke helt nytt med utgangspunkt i grunnloven hvis man får juridisk hjelp. Naturbygg trenger andre byggekoder som ikke nødvendigvis er definert enda, men grunnloven kan brukes som støttespiller.

Arbeiderbolig (Husmannsbolig) som er koblet til næring kan være enklere å få godkjent enn en vanlig fulltidsbolig. Eks. Camphill er en bedrift/gård/omsorgsinstitusjon. Kjøp av eksisterende byggemasse kan ofte være mye billigere og enklere for å komme i gang med et prosjekt/bolig. Viktig å komme inn med en sterk egen kultur for ikke å bli oppslukt. NØF ser at det er et stort behov for å lage visjoner.

Man kan gå kurs, (f,eks EDE – Ecovillage Design Education) og besøke landsbyer i inn -og utland, da blir det lettere å lage en visjon og møte likesinnede.

3) Odelsloven og Hegli Gård

Den store utfordringen er Odelsloven for mange av de private gårdene. Odelsloven har bo og- driveplikt. Boplikten fra 1975 har vært vanskelig for mange. Dersom en odelseiendom selges til en som ikke hat odelsrett, kan en med odelsrett kreve odelsløsning til odelstakst. Dette kan gjøre bruken av garden til andre formal en vanskelig affære. Det er også mulig å betale ut hvert av etterkommerne som har odelsrett, slik at eiendommen frigjøres. Hver etterkommer har da krav på minst 1 million hver.?

Forskjell på å starte 30 enheter i forhold til her på Hegli med kanskje 5 enheter

Sistnevnte blir enklere og andre regler. Det er forskjell på å starte et byggefelt og utvikle en eksisterende gård. Hegli gård ønsker å gå fra å være en Odelsgård til å bli et fellesskap I en stiftelse. Kan man kalle det et samtun? Andre mulige eieformer er “housing co-op”, “working co-op” eller et samvirke.

Hva inviterer man til når man har en gård? Hvordan får man folk?

Det man kan gjøre er å kalle et nytt hus på gården for en arbeidsbolig, det blir lettere og mindre papirarbeid. Man kan også bli ansvarlig byggeleder, men det krever at en har en viss kunnskap på området.

Definisjonen på økolandsby:

Må være en anerkjent form

Ha egen reguleringsplan for den

Det har mye å si hva man kaller ting, sett i forhold til regelverk

Hegli ønsker i større grad bort fra regelverket, ønsker å dele arbeidet, f eks i 5 enheter

overlappe hverandre men i lønnede former.

Oppsummering:

Prosessen begynner med en GRUPPE VISJON og en GRUPPE. Hvert enkelt individ trenger også sin PERSONLIGE VISJON. Dette er sjelen. Deretter kan man tenke på hvilke eieformer som egner seg for de ulike visjonene.

4) Annonseringer

Det holdes “Fremtidsfrøfestival” 10-12 august i Hurdal Økolandsby.

Sjekk ut “Occupy World Street” 17. September.

Haslemoen er et blankt ark med masse skog som trenger folk og interessenter for å kunne realiseres. Stedet er i en prosess med å lage reguleringsplan og eierskapsform. Området eies for øyeblikket av kommunen (staten). Det ble tidligere annonsert visning på området, men ingen var påmeldt. Ny visningsdato er utsatt på ubestemt tid. Ny annonsering vil komme fra Stig Braathen.

5) Evaluering

Veldig fin mottagelse av vert, med god mat og drikke. Fin atmosfære for et årsmøte. Kunne vært mer tid, kanskje en helg? Da er det mer rom for å snakke og utveksle tanker og erfaringer.

Finansiering og Donasjoner

NØF krever ikke medlemskontingent, for at vi kan være et tilgjengelig tilbud for alle som er opptatt av å forsterke økosamfunnsmiljøet i Norge. Vi arbeider alle på dugnad, med administrasjon og med informasjonsarbeidet. Vi søker finansiering for prosjekter fra ulike kilder. Men vi har noen utgifter, hjemmesiden blant annet. Vi ville også gjerne kunne gi noe tilbake til Studieforbundet SO for bruk av møtelokaler og andre kontorutgifter, telefon, porto, osv.

Dette kom opp på årsmøte, og vi ble enige at vi tar gjerne imot donasjoner fra våre medlemmer som setter pris på det arbeidet vi gjør. Det er vanlig i Norge at folk melder seg inn i foreninger, og at årskontingenten varierer fra 100,- til 500.- kr. Større bidrag tas imot med glede.

Vår konto er 1254 05 59390

Årsruteplan for NØF 2012

Onsdag 22. august             Åpent Møte SO lokaler, Oslo

Fredag 14. til søndag 16. september      Nordisk EDE møte, Koster, Sverige

Onsdag 24. oktober                        Åpent Møte SO lokaler, Oslo

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Norske Økosamfunns forening
Org. Nummer 994 267 922
SO’s lokaler, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo