Kan vi samle flere økolandsbyer som treningsarenaer for den nye tiden?

Skrevet av Solveig Elin Bokn

Nordisk samvirke drives fra Skånevik i Etne kommune https://www.nordisksamvirke.com/
I Skånevik har vi tilgang til gode lokaler og overnattings muligheter https://www.residensen.com/

Vi har tilgang til jordbruksarealer og har startet utviklingen av en konsepthage. Det forskes her på jordforbedringsmidler, vi driver markedsføring og design, mat og drikke servering, studerer blant annet økonomisk historie, ny politikk, juridisk system forståelse og teknologi og helse, o.s.v. Nye boformer med leie / eier forhold til eksisterende boliger og til kommende små hytter.

Vi samler mennesker og skaper bevissthet, samarbeid og øko-løsninger for en sunnere framtid.

Vi i Nordisk Samvirke ønsker å komme i kontakt med flere øko-samfunn for å skape dialog og samarbeid for å dele informasjon og erfaringer slik at vi enklere kan skape framgang og vekst i prosesser og utfordringer vi har felles: Dyrkings metoder, bo og leie forhold, offentlige organer, dugnad, egen-verdi utveksling, kurs og konferanser, kompetanseutveksling osv.
Tiltak: Vi jobber nå med å starte opp et 2 års prosjekt, der vi vil belyse viktigheten og støtten til disse framvoksende økolandsbyene, og nye sammfunsmodeller. Finne den rette formen for økonomiske løsninger. Kontakte fylke, kommune og oppfølgings tjenesten for ungdom og andre interesserte økosamfun.
Målgruppa: Skoleelever som faller fra i videregående skole. Økoturisme, voksende gruppe som ønsker å vite mer om økosamfunn.

Hvordan hjelpe dem til å bli bevisstgjorte på hvilken vei vil være hensiktsmessig for å bygge samfunnets videre utvikling?

Samfunnet står overfor mange utfordringer som det trengs nytenking til for å kunne løse. Ungdommene er vår framtid, og de ungdommene som ikke er travelt opptatte med sin egen skolegang kan bli en ressurs for innovasjon og samfunnsnyttig utvikling. En bevisstgjøring rundt spørsmål som angår samfunnsstruktur, økologi og menneskelig utvikling kan ikke læres gjennom teoretisk skolegang, men gjennom praktisk læring og ved å delta i samfunn med ulike samfunnsstrukturer. I dag er det mange nye samfunnsmodeller som prøves ut – og disse elevene kan bruke disse samfunnene som læringsarenaer for sin egen utviklings – og bevisstgjøringsprosess.

En kan tenke seg et slikt erfarings basert opplegg.
Et alternativt undervisningsopplegg for ungdommer, som dropper ut av skolesystemet, kan være å lage et landsomfattende opplegg, der elevene får prøve seg ut både som deltagere i nye ulike samfunnsmodeller og får både praktisk og teoretisk opplegg.

Det blir opprettet små grupper av ungdom (12-15 stk) på 4-5 forskjellige steder rundt om i landet. Elevene bor sammen på en undervisnings base. Her får de 4 ukers ”undervisning” – som går på selvutvikling og sosiale samspill, samt gruppelæring angående samfunnsstrukturer.. Deretter kan hele gruppen utplasseres på et eller to alternative samfunnsarenaer i nærmiljøet en måneds tid. Her vil de da gå inn som borger av dette samfunnet og delta i de aktivitetene som foregår der. Etter dette oppholdet blir det en måneds opphold på undervisnings basen, der erfaringene blir diskutert og laget rapporter fra. Det blir også mer undervisning angående problemstillinger de opplevde i dette samfunnet.

Så blir det utplassering i et nytt alternativt samfunn. Her kan de selv velge hvor de vil dra i landet en måned. Når denne måneden er slutt returnerer de atter til undervisnings basen, hvor det blir nye erfaringsutvekslinger og nye rapporter. Slik kan elevene få erfare 4 ulike utplasseringssteder gjennom dette ”skoleåret”. Mens de er utplasserte, så vil de bli fulgt opp av lærere fra undervisnings basen. Elevene vil da komme opp med 4 rapporter fra de ulike læringsarenaene de har vært utplasserte på – og vil ut fra disse kunne skrive en ny rapport for hvordan de kan se for seg nye veier å gå for samfunnet.

Målsetting: Ved denne modellen kan en belyse viktigheten av nye samfunns former. Bringe folk og økonomi inn i en kommende bærekraftig utvikling på flere plan. Til inspirasjon for andre.

Økoturisme: Samme modell kan brukes for økoturisme. Mangen ønsker å vite mer om økosamfunn, så dette kan være en fin modell som kan være et tilbud til folk til å prøve ut.

Skånevik fjordresidens, gode lokaler og overnattingsmuligheter kan være treningsarenaens
1.) Undervisnings lokaler.
2.) Vi håper det kommer flere treningsarenare her.

Nordisk samvirke skal i slutten av mai reise på en besøksrunde til flere økosamfunner rundt om på Østlandet i en flott bobuss. https://www.facebook.com/events/1075312215908758/

Vi starter i Drammen, så om du vil delta på noe vis er det bare å ta kontakt.