Norske Økosamfunns årbok 2016

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge

Les og last ned pdf versjonen: norske-okosamfunn-hosten-2016

Her følger også teksten som også kan leses i pdf versjonen.

Foreningens formål er å utvikle og tilrettelegge for å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsby og økotun eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting.

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden.

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge har over 300 medlemmer på vår mailing liste og 300 til på Facebook. Vi sender ut mellom 4 og 6 nyhetsbrev per år, og har en rekke åpne møter i Oslo hver vår og høst. Der kommer det mellom 10 og 30 deltagere, og mange forskjellige økosamfunn prosjekter blir presentert. Vi arrangerer også seminarer, studiesirkler og kurs.

I 2017 har vi Åpne Møter på mandager; 6. februar, 20. mars og 12. juni. De holdes i Oslo og nærmere opplysninger får du ved å gå inn på hjemmesiden vår. Tema for det første møtet er ”Økosamfunn – hva er de? Hvor er de i Norge? Økosamfunn og fredsarbeid i Midt Østen”. Foredragsholder er Jan Bang.

Det blir et Europeisk Økosamfunnstreff i Ängsbakka, Karlstad i Sverige neste sommer, 13. til 20. juli. Treffet er åpent for alle, vennligst ta kontakt med NØF/GEN hvis du vil være med.

For mer informasjon om foreningen, se www.okosamfunn.no eller skriv direkte til

Rundt hus på Gaiasenter i Alvdal

Økolandsby-bevegelsen i Norge feirer 50 år i år.

Dag Balavoine og Jan Bang

Er du en av de som trodde at økolandsby-bevegelsen var et nymotens fenomen i Norge? Vel, nei, – økolandsby-bevegelsen i Norge feirer 50 år i år!

Med stiftelsen av Vidaråsen landsby i 1966 fikk økolandsbybevegelsen i Norge sin morgenrøde. I dag er det 6 slike Camphill-landsbyer i landet. Disse økolandsbyene er en del av Camphillbevegelsen som teller noe over 100 landsbyer i 20 land i Europa, Nord-Amerika, Syd Afrika og India.

Økolandsbyer defineres som landsbysamfunn som vil skape et optimalt naturvennlig miljø, både for sine beboere så vel som for resten av verden forøvrig. Økolandsbyen bygges opp ved hjelp av økologiske, praktiske og sosiale metoder. Det innbefatter økologisk dyrking av matvarer, økologisk byggeteknikker, alternativ energi og en helhetlig tenkning i forhold til landsbyens økologiske, sosiale og spirituelle liv.

Forfatter Christian Egge skrev nylig: Ved et besøk i en av Camphill-landsbyene i Norge kan man raskt oppleve at disse landsbyene er økolandsbyer. Jordbruket er konsekvent økologisk / biodynamisk, forbruket er lavt på grunn av en stor grad av deling på mange felt.

Det spesielle med Camphill-landsbyene er den sosiale oppgave som de har påtatt seg ved å gi mennesker som trenger sosial støtte i livet, en sosial trygghet med bofelleskap og arbeidstilbud i tillegg til et yrende kulturliv. Det var vesentlig for Camphill-landsbyene å ikke skape lukkede anstalter eller institusjoner for det sosiale arbeidet. De ville danne landsbymiljø eller små felleskap av mennesker som ønsker å leve et så rikt hverdagsliv som mulig. Disse landsbyfelleskapene vil være i dialog og utveksling med det som ellers skjer i samfunnet.

Det var jødiske flyktninger fra Nazismens herjinger i Mellom Europa, med barnelegen Karl König i spissen, som startet Camphill i Skottland, utenfor Aberdeen, i 1940. Gründerne var meget kultiverte unge mennesker fra Wien, leger, lærere, kunstnere og sosialarbeidere. De var opptatt av at den rike og opphøyde mellomeuropeiske kultur var besudlet gjennom Nazismens alt-ødeleggende innflytelse. De ønsket å pleie det beste av sin tapte kultur og landsbylivet ble preget av et rikt kunst- og kulturliv, noe som har hengt ved Camphill-landsbyene til i dag.

Den gang stod ikke økologi og miljøbevissthet på den globale agenda slik den gjør i dag. Miljøtrusselen var knapt nok tenkt på som et aktuelt tema. Jevnt over dreiet livet seg om å overleve krigens redsler. Det økologiske landbruket var da enda i sin spede begynnelse.

Det var et genialt trekk at Camphill i sin tid tok til seg begrepet ”landsby” for å synliggjøre den sosiale sammenhengen der både funksjonshemmede og funksjonsfriske integrerte seg i hverandres hverdagsliv. Slik blir den enkeltes behov synlig og ivaretatt og alle kunne føle seg i et helhetlig menneskelig fellesskap, – en økolandsby. Det skjer ved at jord- og hagebruket hører til et samarbeidende fellesskap, likeledes de elementære ”produksjonssteder” i form av verksteder, kanskje en landsbybutikk, demokratisk organiserende møtevirksomhet, allmøter og steder for å dyrke en frihetskultur, i undervisning og et kulturelt-religiøst liv. En miniatyr av samfunnets viktigste funksjoner; et næringsliv, et sosialt liv og et kulturliv.

Selv om Camphill ikke var en primær pådriver i GEN-initiativet, er det jo tydelig at Camphill-landsbyene passer godt innunder enhver definisjon av en økolandsby. De er preget av den sosiale hovedoppgaven; å være et integrert felleskap der mange mennesker med de forskjelligste behov kan finne sin plass.

Camphill-landsbyen Vallersund Gård, ytterst på Fosen halvøya i Sør-Trøndelag fikk allerede i 1985 satte opp den første vindmølla i Sør-Trøndelag og den andre i Norge. De ville skaffe en fornybar energikilde utfra den muligheten som stedet gav dem. I 1990 bygget de også en varmepumpe, med god faglig hjelp fra forskere i SINTEF.

Camphill har bygget opp et stort antall fungerende eksempler på mikro-samfunn der alle er integrerte og der mennesker med spesielle behov kan komme med meningsfulle bidrag. Landsbyene har utviklet et inkluderende miljø som er overførbart for mange andre forhold. Dette gjelder for eksempel rotsonerensing av avløpsvann ved å bruke vannkaskader, (flowforms), det gjelder også miljøvennlig bygging, ved bruk av lokale materialer, vindmøller og biogass. De er i forkant av å produsere sunn biodynamisk (økologisk) mat, og er en pioner i et alternativt økonomisk lønnings-system. Først og fremst gjelder dette det økonomisk felleskap i Camphill-landsbyene der arbeid og inntekt er adskilt og hver medarbeider likevel er gitt en sikker inntekt.

Gjennom 50 år har Camphill utviklet felleskaps-støttet jordbruk der gård og gartneri produktene er fordelt direkte til konsumentgruppene i stedet for å gå gjennom de enorme supermarkedenes distribusjonsnettverk. En Camphill-landsby er en spesiell utgave av økolandsby-konseptet og har vært det lenge før selve økolandsbykonseptet kom på banen.

Det er å håpe at vi kan skape en rik dialog mellom Camphill-landsbyene og andre økolandsbyer, for, selv om Camphill har en relativ lang tradisjon kan økolandsbymodellen by på nye modeller og kreative mennesker. Camphill kan bidra med modenhet og lang erfaring basert på sitt spirituelle og filosofiske grunnlag, mens økolandsby nettverket kan fylle Camphill-landsbyene med entusiasme og motivasjon ved å være knyttet sammen med et nettverk som omfatter hele jorden.

Innlegget er en forkortet versjon av det som sto i Jubileums utgaven av tidsskriftet Landsbyliv i anledningen 50 års feiringen av Camphill Landsby Stiftelsen i Norge i september 2016.

Tolv tips for gode fellesskap

 1. Gi næring og støtte til selvutvikling.
 2. Sørg for daglig å leve etter dine verdier.
 3. Vektlegg dype bånd og relasjoner mellom menneskene.
 4. Vektlegg dype bånd og relasjoner i forhold til jorden og naturen.
 5. Engasjer alle i feiringer, ritualer og tradisjoner.
 6. Arbeid med dialog, kommunikasjon og gruppeprosesser.
 7. Avklar kjerneverdier og hold fast ved dem.
 8. Skap system for fellesskap og arbeidsfordeling.
 9. Involver den neste generasjon.
 10. Ha god kontroll på økonomien.
 11. Arbeid for godt naboskap.
 12. Skap god samarbeidskultur.

Basert på et foredrag av Professor Deborah Altus, sommer 2016, på en konferanse i Tamera Økolandsby i Portugal. Her et bilde av det regenererte landskap de har skapt der med hjelp av Permakultur design.

Tolv Tips er oversatt av deltagerne på Permakultur og Økosamfunns seminaret holdt på Gaiasenter i Alvdal oktober 2016.

Små hus + Andelslandbruk = Økosamfunn

Oliver Fields

«Perfeksjon oppnås ikke når det er ingenting mer å legge til, men når det er ingenting mer å ta bort» ~ Antoine de Saint-Exupery

Dette er en idé for et fellesskap av små hus (Tiny House Movement TH) sentrert rundt en gård ved hjelp av andelslandbruk (Community Supported Agriculture CSA) som bruker Permakultur prinsipper. Befolkningen i Norden har høyest personlig gjeld. Kanskje denne skissen av et samfunn kan være et skritt på veien mot noe annet enn 9 – 5 jobb, boliglån og billig kreditt. Kanskje er det på tide å opprettholde relasjoner med planeten og med hverandre, som vil føre til et mer gledelig liv?

Tankene bak dette samfunnet er å forsøke gi oss et lettere fotavtrykk og nøysom ressursbruk. Det kan stimulere til bruk av lokale ressurser, og lede til økonomisk uavhengighet.

TH bevegelsen er en arkitektonisk og sosial bevegelse som går inn for å leve i små boliger som er på hjul. Å velge et lite hjem er både miljømessig og økonomisk sparende. Man sparer energi til oppvarming og kjøling, og har fokus på å eie kun ting man faktisk bruker. En økonomisk uavhengighet gjennom betydelig reduserte kostnader for hjem og eierskap gir frihet til å skape en ny fortelling for hvordan vi skal leve. En viktig del av bevegelsen er å bygge TH på hjul. En struktur på hjul regnes ikke som en permanent struktur og dermed er unntatt fra byggeforskrifter og regler, dette holder kostnadene nede og gir mulighet for å bygge ved hjelp av naturlige materialer av eget valg.

Tiny House fra Olivers design prosjekt

CSA har blitt en populær måte for forbrukerne å kjøpe lokal, sesongbasert mat direkte fra en bonde. CSA kan organiseres på ulike måter, men den vanlige formen er for en bonde å tilby en prosentandel av deres avkastning til en gruppe forbrukere i retur for en medlemsavgift. I vekstsesongen får forbrukerne grønnsaker. Bønder kan da vite i starten av sesongen omtrent hva de trenger å dyrke, og dermed dele risikoen for avlingssvikt med forbrukerne. Forbrukerne får ferske, lokale råvarer og de kan også påvirke hvordan ble dyrket og kan ofte hjelpe bonden.

Målet med økonomisk uavhengighet hviler på å ikke å være avhengig av en stor inntekt. Ideelt kan gruppen klare seg med vesentlig lavere investeringer. Å kunne gå, sykle eller bruke offentlig transport vil lede til lavere ressursforbruk. En CSA må settes opp nær TH stedet at det er enkelt og morsomt å komme til.

Teoretisk sett kan en TH inneholde alt som trengs for å leve komfortabelt, men dette er uten tvil lettere i varmere klima hvor mye tid kan tilbringes ute. I kaldere klima bruker folk generelt mer tid innendørs. For et samfunn basert i Norden kan sikkert følgende infrastruktur og felles verktøy være fornuftig. Et felles kjøkken og spisestue / avslapningsområde, et felles området for vasking og tørking av klær, felles dusjer og toaletter.

Permakultur kurs gruppe besøker Langdalen CSA i Jevnaker. Foto: Jan Bang

Et alternativ som ser ut til å være ideelt egnet til dette arbeidet er å rehabilitere en eksisterende campingplass. Stedet vil da ha infrastruktur for matlaging, klesvask og punkter for tilkobling til strøm og beliggenheten er generelt mer landlig og dermed vil jordbruksland være tilgjengelig for å sette opp en CSA, enten ved å få rettigheter til å dyrke jorda (leie, kjøpe osv.) eller inngå et samarbeid med en lokal bonde.

I tillegg vil reguleringsplanen allerede være godkjent for campingvogner, og dermed vil lokale myndigheter antageligvis være mer tilbøylige til å tillate parkering av små hus på hjul.

Et potensiell sted for dette er den gamle Utstranda camping i Hole Kommune. Den har stikkontakter fordelt rundt i området, noe som gir enkel tilgang til elektrisitet. Ifølge en nabo vil eieren ha rundt 2M kroner. Denne kostnaden er sammenlignbar med andre campingplasser som har blitt solgt i samme område, for eksempel Hølen Camping var på markedet i 2007 for 1.8M kroner. Innkjøpskostnaden er trolig innen rekkevidde for en liten gruppe mennesker. I tillegg er restaureringsarbeidet sannsynligvis nødvendig.

Permakultur har mange verktøy, teknikker og prinsipper for å trekke på når man bygger et fellesskap. Et sentralt prinsipp for permakultur er å gjenbruke, det er innkapslet i Holmgren prinsipp «Produse No Waste». Det er mange steder hvor gjenbruk kan gjøres tydelig i samfunnet. For eksempel, kompostere kjøkkenavfall. Samle inn og lagre regnvann til bruk når vanning er nødvendig i hagen.

TH bolighus og tilgang til en CSA med lokale råvarer kan gi et fellesskap anledning til å leve og utvikle seg nærmere naturen samtidig som det gir trygghet i å eie ditt eget tak og vite hvordan du dyrker din egen mat. Forhåpentligvis kan ideen hjelpe de som ønsker å bli mindre avhengig av en stor økonomi anledningen til å velge en annen vei. Kanskje en slik frihet kan skape et rom for andre måter å leve å utvikle seg.

Kanskje fellesskapet som er beskrevet ovenfor kan gi inspirasjon til en enklere og mer tilkoblet måte å leve gjennom å fokusere på å styrke båndene mellom hverandre og naturen.

Oliver Fields / / +47 993 60 722 / juni 2016

Norske økosamfunn høsten 2015

Denne listen er satt sammen av Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge. Den første gang vi gjorde dette var I 2013, og listen blir oppdatert hvert år. Vi har også inkludert noen relevante artikler om tema økosamfunn, og kaller denne samlingen for Norske Økosamfunns Årbok.

Listen er i tre områder. Den første er Etablerte Økosamfunn, den andre er Planlagte Økosamfunn, og den tredje Partner Virksomheter som vi samarbeider med for å skape en bærekraftig fremtid. Vi inkluderer dem fordi vi ser dem som verdifulle medarbeidere, selv om de selv ikke er Økosamfunn.

I 2016 har vi 10 Etablerte Økosamfunn, 20 Planlagte Økosamfunn og 8 Partner Virksomheter. Det er klart at økosamfunn fenomenet her i Norge vokser.

Listene er i alfabetisk rekkefølge.

Etablerte Økosamfunn

Gaiagrenda – Økogrend i Alvdal

Gaiasenteret har funnet sitt drømmested i naturskjønne Alvdal og er lokalisert på gården Follheim med nærhet til både Tronfjell, Savalen og Rondane. Eiendommen var på 22 mål og inneholdt et bolighus på 160 kvm og et stort næringsbygg på 1000 kvm. Gaia har inngått intensjonsavtaler om å kjøpe omkringliggende tomter slik at de er godt rigget for framtidig vekst. Her holdes det kurs og konferanser av interne og eksterne foredragsholdere. De har egne kokker og et topp moderne storkjøkken med serveringsbevilling og åpner snart egen butikk med fokus på lokale (ikkereiste) råvarer, økologiske produkter og kunsthåndverk. Gaia Sommerfestival er et av deres største og årlige arrangementer med 70 overnattingsgjester i tillegg til mange dagsbesøkende. Gaiasenteret er selve hjertet i prosjektet der det skapes en viktig møteplass for både besøkende og fastboende, og som bidrar til et godt sosialt miljø i tillegg til å inspirere til en sunnere, grønnere livsstil og en optimal livskvalitet med sine kurs og seminarer.

Gaia Holding AS er morselskapet som består av en gjeng med ildsjeler og som har 40 medeiere i 2016. De er en stadig voksende gjeng aksjonærer som bidrar med både mye og bred spennende kompetanse og erfaring, og som alle på hver sin måte bidrar til å videreutvikle Gaiaprosjektet. Foreløpig bor de alle på ulike steder Norge og i USA(!) og de har ulik og spennende kompetanse med seg inn i Gaia. Planen er at de på sikt skal bosette seg i hvert sitt runde hus og være mest mulig selvforsynte i Gaiagrenda. De skal både skape nye, og ta med seg sine egne arbeidsplasser og kompetanse inn i prosjektet.

Gaia Homes AS er selskapet som bygger ut Gaiagrenda, og som selger egendesignede hus i organiske former med fokus på økologi, helse og livskvalitet. Inspirasjonen er hentet fra forfedrene som bygget runde boliger som for eks. mongolske yurter, samiske gammer og indianske tipis. Formen er både samlende, beskyttende og energieffektiv, og sammen med moderne materialer og arkitektur basert på organisk design og det gylne snitt, mener de å kunne skape mer harmoni for beboerne. Det første huset i Gaiagrenda blir oppført høsten 2016, og de er også i gang med å utvikle et helt nytt boligkonsept i nært samarbeid med arkitekt Eskild Bakken. Husene kommer til å bli produsert i Alvdal og i nært samarbeid med lokale aktører med stort fokus på bærekraftige, innovative og funksjonelle løsninger.

Gaia Travel AS er et reiseselskap drevet av Jon Gursli gjennom ti år, som allerede fra 2015 har blitt en viktig del av den nye virksomheten på Gaiasenteret i Alvdal. De vil videreutvikle reisekonseptet med spirituelle reiser rundt i verden, samtidig som det blir økt fokus på reiser til energisteder i Norge framover. Det blir økt satsing på turer med fokus på fysisk aktivitet og selvutvikling kombinert med naturopplevelser i Fjellregionen. Mer info på www.gaiatravel.no og www.opplevalvdal.no.

Gaiagrenda startet arbeidet med reguleringsplanen for utbyggingen i februar 2014, og de har lært mye om tålmodighet og byråkratiske prosesser i løpet av denne tiden. Planen for Gaiagrenda omfatter 49 runde hus, bygget i organiske former som setter rammen rundt en ny og bærekraftig livsstil i en ny type boligfellesskap. Det første runde huset bygges i Alvdal høsten 2016.

Husene i grenda skal gi mer enn bare tak over hodet og ly for vinden. De strekker seg mot å skape boliger som gir optimal livskvalitet med trivsel for både kropp og sinn, med fokus på gode energi- og miljøløsninger i tillegg til et unikt og skreddersydd design som er tilpasset de som skal bo og leve i hvert sitt runde hus. Ingen hus blir like i Gaiagrenda, og de har konkrete planer om forskning på sammenheng mellom helse og bolig. Det planlegges også et gamlehjem i grenda, som også blir et rundt hus naturligvis. Se bilder på Facebook: https://www.facebook.com/Gaiagrenda

Gaia kan kontaktes v/ Nina Østgaard på telefon: 62 80 91 00/ 91 90 21 50

Mer info på nettsiden www.gaiasenter.no og på Gaia Grønn Helse på Facebook

Gaiasenteret – før utbyggingen av Gaiagrenda som startet september 2016.

Både boliger og veksthus er runde i Gaiagrenda. Det første runde bolighuset er under bygging, og dette er status pr 5.oktober 2016. Foto: Elisabet Frostadottir

Hogganvik – en Camphill Landsby

Hogganvik Landsby ligger i et typisk Vestlandslandskap ved Vindafjorden i Ryfylke og har utsikt mot fjorder og fjell. Våre familiehus, gården, gartneriet, ysteriet, skogsdriften og et lite snekkerverksted gir arbeid til de fleste. 35-40 mennesker bor i Hogganvik Landsby.

Henvendelse:

5583 Vikedal

Tlf: (man-fre 9-12) +47 52 76 01 11

Faks: +47 52 76 04 08,

E-post:

www.camphill.no/Hogganvik/

Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA

Området er regulert for 150 boliger og de første økotun er bygget og flere familier har allerede flyttet inn. Et forhenværende skolebygg er kjøpt av landsbyen og er tatt i bruk til verksteder, konferansesenter og senter for bærekraftig utvikling.

Hurdal Økosamfunn startet i 2002 med en liten gruppe som ville etablere et samvirke. De kjøpte en eldre prestegård med nesten 7 000 mål.

Hurdal ligger litt under en times kjøring nord for Oslo.

Kontakt: Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA
Landsbyvegen 3
2090 Hurdal
www.hurdalecovillage.no

Jøssåsen – en Camphill Landsby

Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Her bor det rundt 50 mennesker, i tillegg kommer 10 – 12 stk på dagtid som tar del i arbeidet. Foruten gårdsdriften har landsbyen kulturhus, veveri, bokverksted, keramikkverksted, snekkerverksted og vedgruppe.

Henvendelse:
Jøssåsvegen 161, 7550 Hommelvik
Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22. Faks: +47 73 97 11 40
E-post:   (kontoret)
 (medarbeidersøknad)
Hjemmeside: www.jossasen.no
Facebook: Camphill Jøssåsen Landsby

Rotvoll

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i Trondheim kommune og består av Kristoffertunet levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar imot mennesker med spesielle behov i levefellesskapet og gir også  dagtilbud for folk som ikke bor på stedet.

Henvendelse:

Rotvoll Allé 1
7053 Ranheim
Tlf: +47 73 82 68 50
Faks: +47 73 82 68 51
E-post: (søknad)
Hjemmeside: http://rotvoll.camphill.no/hjem/

Solborg

Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vestover og grensende mot Nordmarka østover. Med smått og stort bor det omtrent 55 mennesker her. Landsbyen har gård, gartneri, urteverksted, veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Henvendelse:
Camphill Solborg, Solborgveien 21, 3520 Jevnaker
Telefontider: (man-tors 09:30-13:30)
Tlf Kontor: +47 32 13 24 80
E-post: Hjemmeside: http://solborg.camphill.no/hjem/

Stiftelsen Solliakollektivet  

Solliakollektivet på Trevatn i Søndre Land kommune har tilbudt heldøgns rusbehandling for frivillige søkere over 18 år siden 1970. Solliakollektivet er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige.

Behandlinga starter på avdeling Sollia eller Trogstad som begge driver økologiske gårdsbruk med dyr og grønnsaksproduksjon. Hverdagene preges av gårdsarbeid, husholdning, læring, demokrati, terapi og levefellesskap. Søkere får tilbud om forvern før oppholdet, og oppfølging etter avslutta døgnbehandling. Trinn 2 gjennomføres i 3 boenheter på Raufoss og vektlegger skole, utdanning, arbeid og aktiv fritid. Totalt omfatter virksomheten 23 elever/pasienter og 26 ansatte, hvorav 19 ansatte er medlevere som bor på kollektivene med sine familier.

Stiftelsen Solliakollektivet er Norges eldste bo og arbeidsfellesskap med formål å behandle rusmiddelavhengige, og er en av Norges eldste økosamfunn.

Se http://sollia.no/ for mer informasjon.

Storbuan Økosamfunn (FSØ)

Storbuan Gård i Meldal, Sør-Trøndelag har røtter tilbake til 1500-tallet, og har blant annet vært eid av familien Thams i over 100 år. Statskog SF kjøpte gården av Thams i 1970, og fra 1983 ble gården drevet av Stiftelsen Storbuan.

Stiftelsen Storbuan benyttet forkjøpsretten sin og kjøpte gården av Statskog SF i juli 2016, og Foreningen Storbuan Økosamfunn leier gården på langtidskontrakt.               Stiftelsen Storbuan og Storbuan Økosamfunn har samme formål som er å etablere et økosamfunn.

Gården som tidligere har vært i bruk til sosiale virksomheter som rusomsorg og ungdomshjem rommer 7-8 boenheter og et stort felleshus, samt fjøs med låve, verksteder og uthus. Planen er å etter hvert utvide boligområdet ved å bygge flere hus, slik at det kan gi plass til flere mennesker.

Gården har et samlet areal på 217 daa (hvorav ca 100 daa er fulldyrket) og ligger sørvendt til ved Buvatnet midt ute i naturen med skog, myrer, fjell, vann og vassdrag i umiddelbar nærhet. Hovedhuset på gården brukes av økosamfunnet til møter og felles samlinger, og også til kursvirksomhet og utleie. Med bil er det 1time og 15 min til Trondheim, og 35 min til Orkanger. Tettsteder er Løkken Verk og Meldal ca 15 minutter unna. Det er fire barnehager og to grunnskoler i kommunen, hvorav en er Montesorriskole. På Løkken Verk er det også videregående skole.

Vi ønsker kontakt med mennesker som ønsker å bosette seg på Storbuan på sikt, og/eller mennesker som ønsker å knytte seg til prosjektet på ulike måter som å bidra med tanker og ideer, og særlig med kompetanse når det gjelder alternativ oppgradering og bygging av miljøvennlige boliger. Du kan også være praktikant/volentør på Storbuan over en periode på minst en måned.

Kontaktinformasjon:
www.storbuanecosamfunn.com
https://www.facebook.com/Storbuan-%C3%98kosamfunn-266049343748282/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1390386934619888/?fref=ts

Vallersund Gård og Framskolen

Vallersund Gård ligger på utsiden av Fosenhalvøya. Husene i landsbyen får kraft fra egen vindmølle og oppvarming fra sjøen. Vi tilbyr et kortreist kulturliv og et bo- og arbeidsmiljø for de 35-40 mennesker på stedet. Noen av oss har spesielle behov. Vi driver et gårdsbruk, gartneri og historisk landhandel og har også et veveri, bakeri og snekkergruppe.

FRAMskolen- initiativet er en del av landsbyen. Skolen er et to-årig, folkehøyskolelignende lærested for unge voksne med utviklingshemming og tilbyr en oppdagelsestid for ungdom etter videregående skole og før et aktivt yrkesliv.

Henvendelse:
Vallersund Gård, Valsøyveien 145, 7167 Vallersund
Tel: (tirsdag – torsdag 9-15) +47 72 52 70 80 Faks: +47 72 52 70 99
E-post:
Hjemmeside: http://vallersund.camphill.no/hjem/
http://www.framskolen.no

Vidaråsen

Vidaråsen, med omkring 136 mennesker, ligger i Andebu i Vestfold. Det drives gård, gartneri, skogbruk, meieri, toveverksted, snekkerverksted, sykkelverksted, veveri, urteverksted, malerverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, teaterforestillinger, seminarer, foredrag og allmøter, og har også et omsorgs hus for mennesker som trenger ekstra pleie og et gjestehus med 20 sengeplasser.

Henvendelse:
3158 Andebu
Tel: (man-fredag 9-15) +47 33 44 41 00
Faks: +47 33 44 40 01
E-post: Hjemmeside: www.vidaraasen.no

Planlagte Økosamfunn

Alvastien Permakulturgård

Et inspirasjons- og undervisningssenter for natur, økologi og bærekraft. Alvastien er det første godkjente LAND demonstrasjonsprosjekt i Norge. LAND står for Lærings, Aktivitet og Nettverk, Demonstrasjonsprosjekt, et spennende og inspirerende nettverk av grupper og prosjekter som viser at Permakultur fungerer.

www.alvastien.no
Hege og Eirik Wiken
Klyvevegen 181
5612 Steinstø
Tel: 97655391/90368935

Asgård Økoverk i Rogaland

En gruppe i oppbygging, i Stavanger området.
Vi er en gruppe på rundt 20 mennesker som har over flere år arbeidet mot å opprette ett økofelleskap, som kan i stor grad leve selvforsynt med alle livets nødvendigheter.
Med særlig oppmerksomhet på å skape, bruke og presentere unike bærekraftige løsninger.

Støttet av ett bredt tverrfaglig og internasjonalt miljø med ekstraordinær vitenskapelig og teknologisk kompetanse, ønsker vi å  påvise nye alternative metoder og ukonvensjonelle prosesser som beviselig mer optimale og legitime løsninger på en mengde kritiske lokale og nasjonale samfunnsproblemer, derav legge til rette for å gi enhver mer individuelt handlingsrom og informasjon å velge fra.

Vi er nå i prosessen av å kjøpe en større gård og starte opp dette økoverket som første av del av ett større prosjekt.

Pr. dags dato har vi 1 drivhus på en av de unike »tropiske» sjernarøyene utenfor Stavanger, med plass for workshops, utleiehytter, produksjon av gourmet sopp. Vi har også samarbeidsavtaler med fylkeskommunen for urban farming.

Kontakt:
Jean Paul Maire Espedal
Lonastien 14
4324 Sandnes
/ Tel: 0047 98185269
Hjemmeside: http://www.asgardeco.org/
Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/1401393333464814/

Baldron

Bygger opp et seminar- og besøkssenter i byggbiologi og naturlig birøkt og relaterte fag litt sør for Oslo.
Marianne Kleimann-Sevåg & Raphael Kleimann
Nettadressen www.baldron.org
WWOOF siden: http://www.wwoofnorway.org/host-list/WWOOF-NO-148/

Bergen Økologiske Landsby (BØL)

BØL har planlagt at bygge en økologisk og permakultur-inspirert landsby med 39 boenheter og plass til ca. 80-100 beboere og har kjøpt tomt på 38 mål på Osterøy. Eksempler på boliger finnes på Opa Forms hjemmeside: http://opaform.no/BOL.

Prosjektbeskrivelse og flere opplysninger finnes på BØLs hjemmeside. Stedet er Bruvik på Osterøy, i passende avstand til Bergen. Anleggs- og byggestart er satt til sent 2016. Da anlegger vi p-plass (utenfor  landsbyen) og setter visnings hus opp.

BØL arbeider på at gjøre tomten byggeklar og arrangerer derfor dugnad en lørdag hver måned, og alle er velkomne. Datoer står på hjemmesiden og annonseres også på Facebook. Ta kontakt med dugnadsansvarlig Herman på telefon 99 37 95 73, hvis du ønsker at komme til dugnad én eller flere lørdager.

Ta kontakt hvis du vil vite mere eller du har lyst å bidra med praktisk, kreativt eller administrativt arbeide eller hvis du vil være medlem eller støttemedlem.

Kontaktopplysninger:
E-post: Postadresse: Pinnelien 9, 5053 Bergen
Hjemmeside: www.bergenokologiskelandsby.no
Facebook: https://nb-no.facebook.com/bergenokolandsby
Medlemmer av BØLs styre: Randi: 55 59 08 10, Kjetil: 98 49 17 92 og Herman 99 37 95 73.

Eide Økogrend

Eide økogrend er et initiativ til å skape ny aktivitet og en ny fremtid for bygden Eide i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Målsettingen er å skape nytt næringsgrunnlag og ny busetting innenfor rammer og prinsipp av en økogrend/økolandsby. Gjennom etableringen av ulike aktiviteter vil en skape tilstrekkelig livsgrunnlag og mulighet for ny bosetting.

Planlegging har pågått i mer enn 10 år og det er nå utarbeidet en strategi- og tiltaksplan for prosjektet. Det har vært tett samarbeid med kommunen i utvikling av planene. Fremdriftsplan er blitt forrykket pga. sykdom.

Planer omfatter et nedlagt gårdsbruk sentralt plassert i bygden med tilgang til sjø og vann og flott natur. Det forventes å legge til rette for rundt 15 nye boenheter i første omgang.

Beliggenhet er på Vestlandet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Ca. 3 timer fra Bergen og 1 time og 20 min fra Førde.

Kontakt:
Magnar Eide
Tel. 918 47 605
www.eideeco.no   www.facebook.com/eideeco

Grønn Grend Hurum 2016

GGH ble stiftet som en forening av en liten gruppe ildsjeler på nyåret 2015, med det formål å etablere Hurums første økogrend.

GGH`s formål: Skape et medmenneskelig bosted i økologisk balanse, politisk og religiøst uavhengig. Grunnprinsippene skal være tuftet på bevisst fellesskap (sosialt, kulturelt og arbeidsmessig), omsorg for hverandre og andre, kretsløpsløsninger, økologisk landbruk/hagebruk og lokal næringsutvikling.

Grønn Grend Hurum er nå (høst 2016) i en meget positiv og spennende prosess med en grunneier og en utbygger i Holmsbu.
Kontaktperson er Charlotte W. Kirk epost: ,tel. 91321727

Hadeland Folkehøyskole

Folkehøyskolen tilbyr kurs i yoga, helse, kampsport, Zen, Aikido og mindfulness trening. Folkehøyskolen er veletablert, og har i de siste år oppgradert kosten til å inkludere helkost og økologisk dyrket lokalgrønnsaker.
Kontakt: http://www.hafos.no/
Hjemmeside: www.hadelandfhs.no

Hegli Gårdsfellesskap

Potensial økosamfunn i planlegging. I skrivende stund en besøksgård tilknyttet en lokal skole, litt nord for Oslo.

Kontakt: Sidsel Sandberg

Herligheten

En gruppe basert på en gård omtrent en times kjøring sør for Oslo.
Kontakt:

Jenstad Gård

Gård og møtested litt utenfor Oslo.
Kontakt: Terje Fjellstad

Kolonihage på landet

Miljøvennlig «Bolig nr. 2»  med økoparseller for selvdyrking av grønnsaker.
Prosjektet hadde oppstart i 2006, og håper at salget starter i 2016.
Mellom 5 og 10 personer er nå aktive. Stedet ligger mellom Lillehammer og Hamar på 2360 Rudshøgda.
Se www.kolonihagepålandet.no
Kontakt: Fridthjof Tokstad Platou

Malvikbakk Økolandsby SA

Selskapet er et ideelt samvirkeselskap under etablering som eier av et nedlagt småbruk i Malvik Kommune (18 km fra Trondheim sentrum/Værnes flyplass) med siktemål å skape et sosialt fellesskap for miljøbevisste mennesker. Disse vil bli knyttet sammen gjennom nybygging av klimanøytrale boliger og med fritidsbasert økologisk matproduksjon som samlende aktivitet. Byggingen vil bli gjennomført i et eget utbygningsselskap slik at de første bosettere skjermes mot økonomisk utbygningsrisiko – et eventuelt overskudd skal pløyes tilbake til morselskapet. Overskudd ved driften skal forutsetningsvis føres tilbake til styrking av det sosiale fellesskapet og til videreutvikling av landsbyens infrastruktur.

Gårdsdriften:
I første omgang blir det bare ca. 12,5 mål med maskindyrkbar jord, resten er brattlendt beitemark/utmark, – alt har ligget brakk i ca 30 år. Eksisterende driftsbygning må rives, noe av området skal rassikres og planeres, før driftsbygninger tilpasset driftskonseptet blir nybygget. Det er kjøpt til andre arealer for boligbyggingen slik at ny bebyggelse ikke går ut over dyrkajorda. Fellesskapet ansetter en økogartnerfamilie som blir ansvarlig for gårdsdriften – men alle kan delta basert på frivillighet, lyst og evne – og med solidarisk deling av avlingen. Den økologiske produksjonen vil i hovedsak dreie seg om urtehage, grønnsaker og poteter, egg/høns, birøkt, frukt og bær samt beitedyr (villsau/hest).

Planutvikling og bebyggelse:
Prosjektet er avhengig av endring i kommuneplanens arealdel – planprogrammet er klart og venter bare på politisk behandling. Reguleringsplanen vil deretter ta ca ett år – anleggsstart i 2019(?).

Inntil 14 eksisterende og 46 nye boliger – til sammen 60 husstander vil bygsle sine eiendommer av økolandsbyens grunn – samtidig som de også blir eiere av gården. Bygselleien sikrer lønnsgrunnlaget for gartnerfamilien – matproduksjonen tilfaller fellesskapet. Design av hustyper er ennå ikke påbegynt – men siktemålet er å utvikle nøkterne boliger for forskjellige husholdningsstørrelser og til konkurransedyktige markedspriser.

Sosialt fellesskap:
Det er allerede i drift et eget selvbetjent offentlig godkjent badeanlegg med 20-meters treningsbasseng organisert som en svømmeklubb. En vedfyrt bakerovn vil bli fyrt opp til felles bakedager – og bil- og båtkollektiv står på planen som noen av delingsøkonomiens fellesaktiviteter.

Kontakt:
Arbeidende styreleder i Malvikbakk Økolandsby SA:
Roy Jevard, Smiskaret 104, 7550 Hommelvik. E-post: ; Mobil: 957 79 218
Arbeidende styreleder i Malvikbakk Utbygningsselskap AS;
Per Frost, Revdalsvegen 63, 7563 Malvik. E-post: ; Mobil: 950 38 605
Hjemmeside: www.faro.as

Natursamfunn

Dette er en portal for deg som søker et nytt levesett i harmoni med naturen. Nettstedet er ment å gi en grunnleggende innføring i hva et Natursamfunn er, inspirere og motivere andre til å leve annerledes, formidle informasjon og praktisk kunnskap, og skape et nettverk av mennesker som samarbeider mot et felles mål.

Vår oversikt over økolandsbyer, økotun, økogrender o.l. som allerede er under etablering og oppbygging her til lands:
http://www.natursamfunn.no/andre-okosamfunn/norske-okosamfunn/

Vanaheim Natursamfunn


Vanaheim søker å bli et helhetlig økosamfunn med fokus på selvforsyning, selvutvikling, barn, bærekraft, dypøkologi og helse, alt i harmoni med naturen og med hverandre. Vi ønsker å skape en modell som skal inspirere andre til positive forandringer ved å fungere som et eksempel, og formidle kunnskap og forskning. Vanaheim Natursamfunn er inspirert av eventyr og nordisk historie, kombinert med et sterkt grønt fokus.

Vanaheim Natursamfunn er det første natursamfunn- pionèrprosjektet i Norge. Vi leter etter en egnet lokasjon i Møre og Romsdal, blant fjell og fjorder, og er for tiden en kjernegruppe på rundt 6 personer. Vår struktur baserer seg først og fremst på klustere av større familiehager forankret i permakultur, og økologisk husbygging som føyer seg harmonisk inn i landskapet. Vi ønsker også å bygge opp et fellesområde med verksteder, forsamlingssted, gjesteboliger og dyrkingsområder.

Kontakt: hjemmeside: www.natursamfunn.no Epost:

Naturfellesskapet i Vestfold

En gruppe økoentusiaster flyttet til Eidsfoss nord i Vestfold i 2013 for etablering av økogrend i en av kommunene i området. Prosjektet har ligget i dvale en tid og konseptet er fortsatt under utvikling. Fra 2017 regner de med fornyet aktivitet.
Kontakt:

Nesja Økolandsby

Nesja Gård er et bygningsregulert området, omringet av flott natur, med utsikt over Slidre fjord og Jotunheimen. Gården er i overgang til økologisk bruk. Beboere vil ha sine egne parsellhager og kan delta i dyrking av bær, grønnsaker og kjøtt, i tillegg har de adgang til vedskog og fjell. Gården vil ha hester, sau og ku. Stedet ligger nær skole, barnehage, butikk, og offentlig transport.

Nesja er en gammel gård med flere eldre bygninger, i en tradisjonell gårdsområde, hvor det er adgang til god, ren mat. Selve boligområdet er regulert til 140 hektar, med 90 hektar næringsområde i tillegg. Selve gården har 1 300 hektar dyrket mark, 400 hektar beite og 8 000 hektar skog. Det er også en seter og store fjellbeiteområder.

Stedet ligger omtrent 200 kilometer nord for Oslo.
Kontakt: Øyvind Nesja, Tyinvegen 1999, N-2966,  Slidre, Norway.
Tel: 952 05 130
Epost:  Epost:

Sørum Økogrend

Økogrend Sørum planlegger en økogrend med 30-40 boenheter på tomta Sauejordet på Rånåsfoss i Sørum kommune. Tomta ligger i gangavstand til Rånåsfoss togstasjon, som snart skal oppgraderes. Frilufts bad, turstier og fiskemuligheter i Glomma ligger også rett ved. Tomta er grønn og ligger i solhellinga. Vi planlegger rekkehus, tre små tun, felleshus, fruktskog og grønnsakhager. Naboene på ene siden er små, koselige eneboliger, og på andre siden et småbruk med økologisk dyrking. Akershus Energi, som driver vannkraftverket på Rånåsfoss, eier i dag tomta, og vi har skrevet opsjonsavtale med dem, som innebærer at vi (Økogrend Sørum) har førsterett til å kjøpe tomta innen utgangen av 2018. Vi vil gjerne komme i kontakt med potensielle beboere. Se skisseprosjekt tegnet av Frederica Miller og kontaktinfo på nett.

Kontakt: Line Larsen epost:
Skisseprosjektet ligger på: sorumokoforening.no
Hjemmesiden: https://okogrendsorum.wordpress.com

SOFIEville, september 2016

SOFIEville, visdomslandsbyen er et norsk initiativ.
Vi er en gruppe personer som ønsker å bygge opp et internasjonalt økosamfunn i Norge, der visdom og fellesskap står i fokus.
Med visdom, tenker vi på alt fra naturens visdom, eldgammel hellig visdom fra Egypt, kunnskap og erfaring fra urbefolkningen kombinert med den nyeste forskning innen vitenskapen.

VISJONEN for SOFIEville er LIVSGLEDE for alt og alle, slik at vi som mennesker kan leve i et harmonisk samarbeid med naturen og universet. Det vil si at mennesker, dyr og planter spiller på lag med hverandre. SOFIEville ønsker å tilstrebe en bærekraftig livsstil der økologi, kretsløp, sjølberging og gjenbruk vil stå i fokus.

Vi ønsker oss et fellesskap der vi utfyller hverandre, framfor å konkurrere med hverandre. Der vi som personer kan utvikle oss til den beste utgaven av oss selv fysisk, mentalt og åndelig. Vi tror at når mennesker lever i pakt med sin sanne natur, vil hver og en av oss være friskere og leve lengre

(noe også forskning viser). Med en stor innsats av arbeid, humor, kreativitet og meditasjon tror vi det er mulig å overvinne de fleste utfordringer. If it`s not fun, it`s not sustainable!

SOFIEville tilhører intet politisk parti eller noen spesiell religion.

Vi ønsker derfor beboere fra Norge og andre land med ulik kunnskap og erfaring, slik at vi kan utvikle et sted der vi lever og arbeider i fredelig sameksistens, og der det frodige mangfoldet er en berikelse i alt fra matlaging til musikk og annen type kultur. Med gjensidig respekt for hverandre, kan vi velge å se hverandre som de unike individene vi er, slik at LIVSGLEDEN kan gjennomsyre hverdag og fest..

Vi tenker oss lokalisering av SOFIEville i Østfold fylke, nær grensen mot Sverige, og med et antall på 50 personer med stort og smått i utgangspunktet. Kontaktperson: Ann Ellsie Morger,

email;        mobil: +47-95274802

Økologisk gård i Finnmark

Økologisk forsøksgård i Finnmark.
Kontakt:

Østfold Økoprosjekt

Østfold Økoprosjekt er en forening som jobber for å etablere et boligprosjekt basert på økologiske og sosiale prinsipper i Østfold.

Sommeren 2016, kjøpte vi en eiendom like utenfor Moss sentrum – beliggende i idylliske Vansjø. Eiendommen – ved navn Vanemdalen, er på 20 mål og har tidligere vært en husmannsplass. Nå starter vi arbeidet med å gjenreise denne vakre, lille perlen ved vannet. Vi skaper dermed et prosjekt som tilbakefører en gammel, historisk plass, samtidig som vi også skal eksperimentere , inspirere og utfordre!

Prosjektet baserer seg på permakultur prinsipper, lavteknologiske kretsløpsløsninger og stor grad av selvforsynthet. Vi er en liten gruppe som starter i det små, men som ønsker å være et godt, grønt initiativ som kan påvirke en kommune i enorm vekst.

Vi vil gjerne ha kontakt med lignende prosjekter!

For mer informasjon, ta kontakt med styreleder Lotte Mofoss: 93247901, eller send mail til: .

Partner virksomheter

Camphill Landsbystiftelse i Norge

Camphill Landsbystiftelse i Norge driver 6 landsbyer i Norge. Der bor og arbeider mennesker med spesielle behov sammen med medarbeidere. Landsbyene er inspirert av antroposofien, en åndsvitenskap utviklet av Rudolf Steiner. Kunst, håndverk og kultur er kombinert med en høy grad av miljøbevissthet. Den første landsbyen i Norge var etablert i 1966.

Kontakt:
Camphill Landsbystiftelse
Malvikvegen 1333
7550 Hommelvik
Tel: +47 73 97 84 60
www.camphill.no

Cultura Bank

Vi i Norsk Økosamfunnsforening bruker Cultura Bank som vår bank. Dette er den eneste banken i Norge som forteller deg hva pengene dine lånes ut til. Cultura Bank forplikter seg ovenfor innskyterne til at innskuddene skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, som respekterer menneskerettighetene og som ivaretar miljøhensyn. Banken har erfaring i arbeidet med økolandsbyer gjennom utlån til Hurdal Økolandsby og Camphill Landsbystiftelsen.

Kontakt: www.cultura.no / / (+47) 22 99 51 99

Føderasjonen Damanhur, Ambassade i Norge

Den spirituelle økolandsbyen Damanhur i Nord-Italia har eksistert i 40 år, og er blant annet kjent for verdens største underjordiske templer. Ambassaden arrangerer reiser dit, holder introduksjonskvelder og formidler kurs i Norge, blant annet: “Hvordan skape et vellykket fellesskap”.

Kontakt: Poiana Issopo (Anne Gjeitanger), tlf. 93025977, www.damanhur.org
https://www.facebook.com/DamanhurScandinavia/

Norsk Permakultur Forening

Permakultur og økolandsbyer er nært tilknyttet hverandre. Det er mye kontakt både med medlemmer som er i begge foreninger, og i styremedlemskap. Permakultur design har dannet grunnlaget for mange økolandsbyer siden Global Ecovillage Network ble stiftet av en gruppe Permakultur lærere i 1995. Norsk Permakultur Forening tilbyr kurs, seminarer og treff hvor man møter mange som er engasjerte i økolandsby miljøet.
Contact: http://www.permakultur.no

Oslo Spirituelle Filmklubb

Oslo Spirituelle Filmklubb ble stiftet 6 okt. 2004 og hadde sin første visning 4 desember i Filmens Hus samme år. Deretter har vi vist spirituelle filmer på månedlig basis i Soria Moria, Vika kino og nå i Kulturhuset Stabekk Kino. Filmklubben drives idealistisk og er tilknyttet norsk filmklubbforbund. Ordet spirituell rommer så mye, med spirituell film mener vi filmer som inspirerer og oppløfter den enkelte tilskuer. Vi er ikke tilknyttet noen trosretning. Månedens filmprogram offentligjøres senest 10 dager før visningen. Vi viser film på formiddagen siste lørdag eller søndag i måneden. For mere informasjon og for å registrere deg på nyhetsbrevet vårt kan du gå til
www.spirituellfilm.no

Stiftelsen Kilden Økosamfunn

Stiftelsen Kilden Økosamfunn er en ideell stiftelse som har til formål å bidra til å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting. Stiftelsen skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden. Stiftelsen inspirerte etableringen av Norsk Økosamfunnsforening i 2009.
Kontakt informasjon. Styreleder Frederica Miller,

Studieforbundet Solidaritet

Vi støtter kurs/studier og folkeopplysning over hele landet og vi deltar også i nordisk og internasjonalt solidaritets- og folkeopplysningsarbeid. Studieforbundet Solidaritet holder også behovsbaserte kurs i organisasjonsutvikling og vedtektsverksted for utvikling av ideele foreninger og samvirke.

Kontakt: Marianne Westby: www.studieforbundetso.no

WWOOF Norge

World Wide Opportunities on Organic Farms. Mange av de aktive og etablerte økosamfunn i Norge er WWOOF medlemmer, og setter stor pris på denne form for utveksling av kunnskap og hjelp.

Contact: http://www.wwoofnorway.org