Norske Økosamfunns Forening møte 8 feb 2012.

Norske Økosamfunns Forening møte 8 feb 2012.

Videoen dekker en del av de presentasjoner som ble gjort denne kvelden.

Hanne Gustavsen presenterte sin masteroppgave

Se innlegg for mer informasjon: Hanne Gustavsen presenterte sin masteroppgave 8 feb 2012

Innspill fra de frammøtte:

Marianne Westby, landbruksagronom, jobber for Studieforbundet Solidaritet (SO) som driver erfaringsbasert og teoretisk kunnskapsformidling. SO er et mellomledd mellom samfunnet og ikke-organiserte befolkningsgrupper. SO kan bidra med driftsmidler, hjelp til søknader og har inngående kjennskap til organisasjonsmodeller, plan-og bygningsloven og driver rådgivning.

Jan Bang, presentert ovenfor, fortalte fra opphold i Israel hvor han deltar i undervisning, bidrar til etablering av fredlige soner i konfliktområder og tilrettelegger for offisielle definisjoner i regioner hvor det kreves at landsbyene registreres innenfor lovfestede kategorier. Dette er unikt for Israel. Bang opererer også innenfor kibbutzbevegelsen med kursopplegg og kan fortelle at permakultur finnes som universitetsstudium. Det er lagt til rette for bachelorgrad i ecological design. Spesielt blir en kyndig innenfor feltet leirbygging.

I videoen:

Arkitekt Julio Perez presenterer Sletta på Nesodden hvor han sammen med partner Frederica Miller, også Gaiaarkitekt, driver et forskningssenter innen permakultur, og trenger økonomi. Det er etablert hønseri og hvert sommerhalvår høstes frodige hagevekster.

Stig Bråten jobber innenfor Økoløft , et tiltak han er skuffet over på grunn av manglende oppfølging fra myndighetene. Stoltenbergs mantra om økonomisk vekst bidrar ikke til løsningsorientert miljødebatt. Avstanden mellom produsent og forbruker er kritisk i forhold til energieffektivitet. Hans engasjement i Solør innbefatter Haslemoen nedlagte militærleir som består av totalt 19000 da og det inviteres til gode idèer for økologisk samdrift. I området befinner seg 8-10 bønder som dyrker økologiske produkter. Deler av eiendommen ligger attraktivt til ned mot Glomma.

I Sigdal er kollektivet Grenskogen i ferd med å slå rot og befinner seg innenfor grensene for foregangsfylket for ”levende matjord” basert på komposteringsmetoder. Det snakkes varmt om et godt miljø med et levende lokalmiljø hvor det planlegges ulike prosjekter og kursvirksomhet. Evje gård nevnes hvor økologisk kornproduksjon står i sentrum for driften. Folk med interesse for vikingkultur og gammel levemåte prøver ut tradisjonene i praksis- spesielt gjelder dette på en Vikinggård noe nærmere Modum.

Kafè Mir ligger i Toftesgate på Grunerløkka og utforsker alternative planer for renovering. På grunnlag av permakulturprinsipper arrangeres stikling-partys. De kaller seg Rampestaten! og driver hagebruk ved siden av kafèdriften.

Tone Kari fra Hurdalsjøen økologiske landsby forteller om en 10 år gammel historie underveis mot realiseringen av landets første økolandsby. Her tok man over en gammel prestegård og bygget fire midlertidige halmhus. Oppe i bakkehellinga skal 20 aktivhus legges ut til interessenter. Erfaringsbaserte strabaser har bidratt til at en nå satser på ferdighus. Reguleringsplanen var en tålmodighetsprøve da man mangler knagger å henge nyskaping på i lovverket. En gang pr. mnd holdes introkurs; en inviteres også til å prøvebo for å kjenne boformen på kroppen.

NAKUHEL var representert ved Gunnar Tellnes som holder hus på Sem gjestegård i Asker hvor det tilbys et mangfold av aktiviteter og virksomheter for et bredt spekter av besøkende. Etter 17-18 års erfaring er de solid foranket i et internasjonalt miljø hvor en sikter mot å kombinere natur og kultur i et helhetlig helsebringende perspektiv. Fokuset rettes mot ikke-patologisk perspektiv og livskvalitet. Deler av tankesettet er inspirert av økosofien og som Tellnes påpeker: ”natur-kultur-helse favner alt i universet.” Fasilitetene innbefatter bl.a. låve, barnehage, sommerfjøs, to kafèer ved Semsvatnet og ca 600 besøker gården ukentlig. 25 aktivitetsgrupper retter oppmerksomheten mot: hva liker du å gjøre? Hva er helsefremmende i ditt liv? Virksomheten tilbyr former for grønn omsorg. Fredager er infodager. Forskerkonferanse planlegges i november og planer for framtiden er underveis mot Helsedirektoratet.

Liste over prosjekter i NØF 

Permakultur – Hva er det?

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur, altså ett mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten. Hovedmålet med Permakultur er å skape stabile produktive økosystem som fungerer, og som er i pakt med naturen. For å oppnå dette har Permakultur en del retningslinjer og planleggingssystemer.

Permakultur inneholder også en grunnleggende livs-etikk som tilkjennegir den indre verdien i hver en levende ting. Et tre er noe av verdi i seg selv, selv om det ikke har økonomisk verdi for oss. At det lever og fungerer er det som er av betydning. Det gjør sin del i naturen med å resirkulere biomasse, produsere oksygen, beskytte små dyr, bygge opp jorden osv.

Permakultur etikk er en moralsk overbevisning i forhold til det å overleve på planeten vår. I Permakultur snakker vi om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for menneske og fordeling av overskuddstid, penger og materialer i forhold til dette.

Global Ecovillage Network, som er inspirasjonen til Norsk Økosamfunns Forening, ble stiftet i 1995 av en gruppe Permakulturlærere og designere. De fleste ecovillages eller økolandsbyer bruker Permakulturdesign som verktøy når de planlegger sine økosamfunn.

Norsk Permakulturforening er del av et internationalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis. Permakultur ble som begrep skapt i Australia av Bill Mollison. Han hadde en visjon om skoger av mat og bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av menneskeskapte økosystemer hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Medlemskap koster 250,- nkr. Per år og du får regelmessige nyhetsbrev, og en Nordisk Årbok med mye informasjon om kurs, treff, lokallag og hva som skjer internasjonalt i Permakultur nettverket.

Finn ut mer ved å gå inn på www.permakultur.no

Permakultur Grunnkurs

Sommeren 2012 vil vi arrangere et par sertifikatgivende permakulturkurs i Nord Norge:

Kursene gir opplæring i en bevisst bruk av økologiske prinsipper på alt fra små hageinngrep til matproduksjon og bydelsplanlegging. Permakultur brukes i dag over hele verden og det 72-timers sertifikatgivende kurset har det samme grunninnholdet overalt.

Kursledere vil være Claudio Madaune og Mauricio Deliz fra organisasjonen ”Change the World”, i samarbeid med Jan Bang som diplomholder og ansvarlig lærer.

Undervisningen blir på norsk.

PK Grunnkurs på SANDHORNØY, utenfor Bodø, Nordland, 28 juni – 08 juli, 2012 Frist for påmelding er 1. juni.

For påmelding og ytterligere informasjon, kontakt: Christel Nilsen-Nygaard,

Tlf: 75757250/ 93289806 eller Camilla Helgesen, Tlf: 99614994

PK Grunnkurs i TROMSØ, Troms, Del 1 20-24 juni – Del 2 10-15 august, 2012 Frist for påmelding er 25. mai.

For påmelding og ytterligere informasjon, kontakt: Trude Haugseth Moe, Tlf.: 957 63523

Du kan se noen bilder fra de kursene vi har arrangert i Troms og Telemark i 2010:

http://www.world-changers.org/videos#PC_Tromso_Fyresdal_2010

Mer info og detaljer:

www.world-changers.org
Claudio Madaune, Tlf.: 48242556

Permakultur skaper randsoner ved Randsfjorden!

Invitasjon

Tilbring en uke sammen med Permakulturlærer og forfatter Jan Martin Bang og hans kone Ruth Wilson på Jevnaker ved Randsfjorden. Lær Permakultur og hjelp dem med arbeid i hus og hagen. Du kan velge mellom to uker:

Mandag 21. til mandag 28. mai 2012 Mandag 9. til søndag 15. juli 2012.

Vi deler tiden vår mellom praktisk bygg- og hage-arbeid og Permakultur instruksjon. Deltagerne vil få gratis kost, losji og lære Permakultur til gjengjeld for arbeid på stedet. Temaene bestemmes av deltagerne og er basert på det som dekkes av Permakultur Grunnkurset (PDC), for eksempel:

Permakultur prinsipper Alternativ økonomi Økologisk jordbruk

Økolandsby design Økologisk bygg design Vann systemer

Huset, uthuset og tomten med sin 1 000 kvadratmeter er nylig innkjøpt og forandres ved hjelp av Permakultur design. Arbeidet vil bestå av:

Snekkerarbeid Husmaling
Hagearbeid Vedhugging og stabling

For mer informasjon skriv til

Info fra Studieforbundet Solidaritet (SO)

SO, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo

www.studieforbundetso.no

Studieforbundet Solidaritet yter faglig og økonomisk støtte til pedagogisk utvikling. SO støtter permakulturkursene, samt kortere og lengre kurs i lokalt læringsmiljø.

Gården og økolandsbyen som læringsarena.

Gårdens læringsmiljø er viktig for folk læring og gir mange flotte muligheter for mestingserfaring. I mange økolandsbyer er behovsbasert læring aktuelt for folk som vil lære om eller være i prosessene på gården. Mange ganger er det i slike tilfeller også viktig med metoder og pedagogikk for overføring og tilegning av handlingsbåren, erfaringsbasert og håndtverksmessig formidling og overføring av kunnskap.

Studieplan for høringer og planprosesser

Læringen kan også være studiering omkring en permakulturell planprosess der deltakerne lærer seg om de permakulturelle prinsipper, behovsbaseerte løsnigner og praktiske erfaringer.

Hos studieforbundet kan vi hjelpe til med å utvikle studieplan for læringen og vi kan yte støtte til læringsprosesen, samt bistå med å gjøre den kjent for flere.

Studieaktiviteter. Læringen/formidlingen kan skje i form av prosesslæring over kortere og lengre tid, studieringer, kurs med lærer/instruktør, konferanser og seminarer. SO utvikler kurs og prosjekter innen organisasjonsoppbygging og utvikling av formålsbasert virksomhet. SO kan støtte kurs på alle nivå.

I SOs formåls-paragraf heter det: SO skal arbeide for et likeverdig, solidarisk og antirasistisk samfunn, gjennom å utvikle, organisere og gjennomføre studie-, opplysnings- og kulturtiltak for å:

– uttrykke menneskeverdet og menneskets rettigheter og plikter i et sosialt og likeverdig fellesskap

– øke enkeltindividets muligheter til å ta del av og kritisk sette seg inn i samfunnspolitiske spørsmål og derigjennom øke sine muligheter til samfunnspolitisk engasjement og økt selvfølelse

– skape forståelse for, kunnskap om og innsikt i den egne og andre kulturers egenart, nasjonal og inter-nasjonal solidaritet og forholdet mellom den rike og den fattige delen av verden

– øke kunnskapen om regionale og globale miljøproblemer og forståelse for nødvendigheten av bærekraftige alternativer til dagens økonomiske vekstpolitikk

– motvirke rasisme, fremmedhat og andre former for undertrykkelse.

Hjertelig hilsen:
Marianne Westby, lokallagskontakt og landbruksøkonom. m 0047 99707301

NØF Facebook side

Anemari Aakenes har skapt oss en Facebook side. En stor takk til henne!

Facebook Community for NØF:

https://www.facebook.com/pages/Norske-%C3%98kosamfunns-forening- N%C3%98F/267000740040172

Spre det glade budskap!!

En gruppe arbeider med å skape en hjemmeside. Vi bringer dere oppdateringer så snart vi kan.

Årsruteplan for NØF

  1. april
  2. juni
    September
    November
    For mer informasjon vennligst ta kontakt med: Norske Økosamfunns forening SO’s lokaler, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo Epost:

Åpent møte. Invitasjon og program kommer snart. Åpent møte med foreningens årsmøte
Ecovillage Design Education kurs Norden
Åpent møte