Oppsummering av Årsmøtet på Hegli Gård

Dette er en oppsummering fra Årsmøte vi hadde på Hegli Gård.

Arbeidsplan for kommende år:

– Verving av medlemmer på Facebook etc.
– Sponse/Spørre om noen kan sponse en besøksgård
– Jobbe med flere/vedlikeholde kommunikasjonskanaler
– Annonser i andre foreninger/blader: Folkevett etc.
– NØF skal være en sentral for å sette folk i gang/kontakt med prosjekter som trenger folk
– Møtelokale – finne flere eller nye lokaler som er i rett type atmosfære, f.eks gårder, økolandsbyer. Trenger vi også større plass?
– Søke om statsstøtte til NØF
– Lage et tingsted hvor vi møtes i ring/stjerne struktur
–  Blogger med ideer fra økobevegelsen. Et visjonsverksted.
– NØF representeres på ”Fremtidsfrøfestivalen” i Hurdal Økolandsby.

– Mulighet for å gi donasjon med Paypal på nettsiden til NØF. Kontakte Cultura Bank.
– Hvilke mennesker har/kan den faglige kunnskapen som vi trenger? Lage en ressursbase.
– Utveksle ideer, fri fra penger
– Pressemelding om årsmøte til FIVH, Ren Mat, Oikos etc som en selvfølgelighet!
– NØF har møter på steder som allerede har ulike prosjekter i gang
– Følge eksempel fra England: Alt offentlig område blir gjort om til nyttevekster
– Plante jordskokk i slottsparken
– Henvise til nettside når vi annonserer i NØF
– Database med prosjekter, kontakter, behov og ytelser

– Vervebrosjyre og NØF logo
– Vandring på tunet og sitte rundt ”frøet” når vi har årsmøter
– 10 økolandsbyer på 3-10 år.

Budsjett: Gaver fra medlemmer og donasjoner.

Behovsbaserte aktiviteter

I perioden er det arbeidet med utvikling av behovsbaserte aktiviteter for medlemmene med temamøter og opplæringsvirksomhet  som utlyst i nyhetsbrev. På møtene forteller prosjektene om seg og sine aktiviteter. Møtene er ofte også blitt filmet og lagt linket til vår hjemmeside og ansiktsside. Nyhetsbrevet legges også ut med presentasjon av prosjektene i forkant og eller etterkant.

Videre har vi forberedt og sendt søknader til landbruks og matdepartementet, MD, KRD og HB for driftsstøtte til Nøf for vårt arbeide med økosamfunnstiltak, spesielt på landbrukseiendommer og medlemsgårder. Vi har gjennom året hatt flere henvendelser om økologisk bygging på gårder i forbindelse med at mange vil bo økologisk på gård, kjøpe gård, eller utvide gårdens befolkningsgrunnlag og evne til økolandsbyutvikling på gård. I den forbindelse har vi sammen med studieforbundet søkt Husbanken om kompetanseutviklingsmidler til avholdelse av et større seminar som kan drøfte økolandsbyutvikling.  MD har gitt 250.000

Behov som vi vil arbeide videre med:

1. Organisasjonsutvikling med hovedfokus på pedagogisk utviklingstiltak på medlemsgårdene med utvikling av studieplaner for erfaringsbasert kunnskap i økologisk landbruksdrift. Arbeidet søkes gjennomført i samarbeidet med studie og opplysningsforbundet SO, som vi er medlem av.

2. Formidlings- og opplysningstiltak slik at dei gode eksempel vi held på med verte kjent for større deler av samfunnet og medlemmene i økolandsbyene.

I det pedagogiske arbeidet som vi veileder i og som skjer på gårdene og i økolandsbyene ligger både likestillingsperspektiv og inkluderende metode til grunn. Nøf forurenser ikke indre eller ytre miljø.

Årsmøte 16 juni 2012.

Det holdes “Fremtidsfrøfestival” 10-12 august i Hurdal Økolandsby.

Sjekk ut “Occupy World Street” 17. September.

Haslemoen er et blankt ark med masse skog som trenger folk og interessenter for å kunne realiseres. Stedet er i en prosess med å lage reguleringsplan og eierskapsform. Området eies for øyeblikket av kommunen (staten). Det ble tidligere annonsert visning på området, men ingen var påmeldt. Ny visningsdato er utsatt på ubestemt tid. Ny annonsering vil komme fra Stig Braathen.

Finansiering og Donasjoner

NØF krever ikke medlemskontingent, for at vi kan være et tilgjengelig tilbud for alle som er opptatt av å forsterke økosamfunnsmiljøet i Norge. Vi arbeider alle på dugnad, med administrasjon og med informasjonsarbeidet. Vi søker finansiering for prosjekter fra ulike kilder. Men vi har noen utgifter, hjemmesiden blant annet. Vi ville også gjerne kunne gi noe tilbake til Studieforbundet SO for bruk av møtelokaler og andre kontorutgifter, telefon, porto, osv.

Dette kom opp på årsmøte, og vi ble enige at vi tar gjerne imot donasjoner fra våre medlemmer som setter pris på det arbeidet vi gjør. Det er vanlig i Norge at folk melder seg inn i foreninger, og at årskontingenten varierer fra 100,- til 500.- kr. Større bidrag tas imot med glede.

Vår konto i Cultura Bank er 1254 05 59390

Årsruteplan for NØF 2012

Onsdag 22. august                                      Åpent Møte SO lokaler, Oslo
Fredag 14. til søndag 16. september      Nordisk EDE møte, Koster, Sverige
Onsdag 24. oktober                                    Åpent Møte SO lokaler, Oslo